04 TRƯỜNG HỢP NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐƯỢC NGHỈ HƯU TRƯỚC TUỔI NGHỈ HƯU (TỐI ĐA 05 NĂM)

Nghị định 135/2020/NĐ-CP quy định về tuổi nghỉ hưu, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021, hướng dẫn cụ thể 04 trường hợp được nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường. Dữ Liệu Pháp Lý xin được thông tin cho Qúy Khách Hàng được biết.

Liên quan