05 TRƯỜNG HỢP KHÔNG PHẢI NỘP HỒ SƠ KHAI THUẾ

[Infographic] Từ ngày 05/12/2020, Nghị định 126/2020/NĐ-CP về hướng dẫn Luật Quản lý thuế chính thức có hiệu lực. Trong đó có quy định cụ thể về 05 trường hợp không phải nộp hồ sơ khai thuế.

Liên quan