09 TRƯỜNG HỢP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG BỊ THU HỒI

[Infographic] Nghị định 152/2020/NĐ-CP về người lao động (NLĐ) nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý NLĐ Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam được Chính Phủ ban hành ngày 30/12/2020 có quy định cụ thể về các trường hợp Giấy phép lao động bị thu hồi gồm:

Liên quan