12 KHOẢN CHI TRONG HOẠT ĐỘNG HÒA GIẢI, ĐỐI THOẠI TẠI TÒA ÁN

[Infographic] Ngày 13/11/2020, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 92/2020/TT-BTC quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí hòa giải, đối thoại tại Tòa án.

Liên quan