BÃI BỎ 37 VĂN BẢN QPPL LĨNH VỰC XÂY DỰNG TỪ NGÀY 15/8/2021

Thông tư 05/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 bãi bỏ các văn bản QPPL do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành và liên tịch ban hành.

Theo đó, bãi bỏ 37 văn bản QPPL lĩnh vực xây dựng, đơn cử như:

 Thông tư 05/2015/TT-BXD ngày 30/10/2015 về quản lý chất lượng xây dựng và bảo trì nhà ở riêng lẻ;

– Thông tư 10/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 về đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư;

–  Thông tư 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 về cấp giấy phép xây dựng;

 Thông tư 16/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 hướng dẫn Nghị định 59/2015/NĐ-CP về hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng;

– Thông tư 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 hướng dẫn về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình;

 Thông tư 24/2016/TT-BXD ngày 01/9/2016 sửa đổi các Thông tư liên quan đến quản lý dự án đầu tư xây dựng;

– Thông tư 08/2018/TT-BXD ngày 05/10/2018 hướng dẫn một số nội dung về chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam;

– Thông tư 08/2019/TT-BXD ngày 11/11/2019 về giám sát, quản lý chất lượng các công trình được đầu tư xây dựng theo hình thức đối tác đông tư;…

Thông tư 05/2021/TT-BXD có hiệu lực từ ngày 15/8/2021.

Theo thuvienphapluat.vn

Liên quan