CẤP, CẤP LẠI CHỨNG CHỈ KIỂM ĐỊNH VIÊN

Trong quá trình hoạt động việc cấp, cấp lại chứng chỉ kiểm định viên nhằm đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động. Sau đây, Dữ Liệu Pháp Lý sẽ cụ thể hóa một số quy định tại Luật lao động 2012, Nghị định 44/2016/NĐ-CP, Thông tư 04/2017/TT-BXD

1. Một số khái niệm cơ bản

Kiểm định viên là người hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, chịu trách nhiệm trực tiếp thực hiện hoặc chỉ đạo, giám sát thực hiện kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với máy, thiết bị, vật tư (khoản 3 Điều 3 Thông tư 04/2017/TT-BXD)

Đối tượng kiểm định là máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc Danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành (khoản 1 Điều 3 Nghị định 44/2016/NĐ-CP)

2. Tiêu chuẩn kiểm định viên

Kiểm định viên theo quy định tại Điều 9 Nghị định 44/2016/NĐ-CP phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

– Có trình độ đại học trở lên, thuộc chuyên ngành kỹ thuật phù hợp với đối tượng kiểm định;

– Có ít nhất 02 năm làm kỹ thuật kiểm định hoặc làm công việc thiết kế, sản xuất, lắp đặt, sửa chữa, vận hành, bảo trì về đối tượng kiểm định;

– Đã hoàn thành khóa huấn luyện và sát hạch đạt yêu cầu về nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động với đối tượng kiểm định hoặc có thời gian thực hiện kiểm định đối tượng kiểm định trên 10 năm.

3. Chứng chỉ kiểm định viên

Căn cứ theo Điều 10 Nghị định 44/2016/NĐ-CP thì chứng chỉ kiểm định viên được quy định như sau: Chứng chỉ kiểm định viên được cấp cho cá nhân bảo đảm tiêu chuẩn của kiểm định viên theo quy định.

Lưu ý:

Chứng chỉ kiểm định viên được cơ quan có thẩm quyền cấp lại trong trường hợp sau đây:

– Bổ sung, sửa đổi nội dung chứng chỉ kiểm định viên;

– Chứng chỉ kiểm định viên hết hạn;

– Chứng chỉ kiểm định viên bị mất hoặc hỏng;

– Cấp lại sau khi chứng chỉ kiểm định viên bị thu hồi. Chứng chỉ kiểm định viên chỉ được xem xét cấp lại sau thời hạn ít nhất 06 tháng, kể từ ngày bị thu hồi.

4. Thẩm quyền cấp

Cá nhân có nhu cầu cấp Chứng chỉ kiểm định viên, thì nộp hồ sơ yêu cầu cho cơ quan có thẩm quyền, theo quy định tại khoản 3 Điều 10 Nghị định 44/2016/NĐ-CP thì thẩm quyền được ghi nhận như sau:

Cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ kiểm định viên là cơ quan chuyên môn thuộc các bộ có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định; việc cấp chứng chỉ kiểm định viên được thực hiện theo đối tượng kiểm định thuộc phạm vi quản lý của từng bộ, cụ thể gồm các Bộ: Bộ Lao động – Thương binh và xã hội, Bộ Công thương, Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn, Bộ Thông tin và truyền thông, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giao thông và vận tải, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an, Bộ Y tế.

Kết luận: Trong quá trình hoạt động việc cấp, cấp lại chứng chỉ kiểm định viên nhằm đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động cần tuân thủ đúng thủ tục theo quy định tại Nghị định 44/2016/NĐ-CP, Thông tư 04/2017/TT-BXD.

Chi tiết trình tự, hồ sơ, biểu mẫu, thực hiện tại đây:

Thủ tục Cấp, cấp lại chứng chỉ kiểm định viên

Liên quan