CẬP NHẬT THÔNG TIN ĐĂNG KÝ CÔNG DÂN VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI

Trong quá trình hoạt động, các cá nhận, tổ chức có thể thực hiện thủ tục Cập nhật thông tin đăng ký công dân Việt Nam ở nước ngoài. Sau đây, Dữ Liệu Pháp Lý sẽ cụ thể nội dung đó qua Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài 2009 (sửa đổi, bổ sung 2017), Thông tư 02/2011/TT-BNG.

1. Nội dung, mục đích của việc đăng ký công dân

Theo Điều 1 Thông tư 02/2011/TT-BNGnội dung, mục đích của việc đăng ký công dân được quy định như sau:

– Đăng ký công dân là việc cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự hoặc cơ quan khác được ủy quyền thực hiện chức năng lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài (sau đây gọi chung là Cơ quan đại diện) ghi vào Sổ đăng ký công dân các chi tiết nhân thân của công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài.

– Việc đăng ký công dân nhằm giúp các Cơ quan đại diện thực hiện chức năng bảo hộ công dân và các chức năng lãnh sự khác đối với công dân Việt Nam ở nước ngoài, đồng thời phục vụ công tác tổng hợp, thống kê về công dân Việt Nam ở nước ngoài.

2. Đối tượng đăng ký công dân

Theo Điều 2 Thông tư 02/2011/TT-BNGđối tượng đăng ký công dân gồm:

– Người có hộ chiếu Việt Nam hoặc giấy tờ khác có giá trị thay thế hộ chiếu Việt Nam còn giá trị sử dụng;

– Người không có một trong những loại giấy tờ nêu tại khoản 1 Điều này nhưng có một trong những loại giấy tờ chứng minh họ có quốc tịch Việt Nam.

3. Cơ quan có thẩm quyền đăng ký công dân

Theo Điều 3 Thông tư 02/2011/TT-BNG, các cơ quan có thẩm quyền đăng ký công dân bao gồm:

– Cơ quan đại diện ở nước nơi người đề nghị đăng ký công dân đang cư trú hoặc Cơ quan đại diện kiêm nhiệm nước đó.

– Cơ quan đại diện nơi thuận tiện nhất cho người đề nghị đăng ký công dân, nếu ở nước người đó cư trú không có Cơ quan đại diện.

4. Nội dung quy định cập nhật thông tin đăng ký công dân

Theo Điều 5 Thông tư 02/2011/TT-BNG, việc cập nhật thông tin đăng ký công dân được quy định như sau:

– Người đã đăng ký công dân có trách nhiệm thông báo cho Cơ quan đại diện trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày có sự thay đổi các chi tiết nhân thân đã khai trong Phiếu đăng ký công dân để Cơ quan đại diện cập nhật vào Sổ đăng ký công dân.

– Người đề nghị cập nhật thông tin đăng ký công dân nộp 01 bộ hồ sơ (01 Phiếu đăng ký công dân đã được khai đầy đủ, có thể dưới hình thức khai trực tuyến trên trang tin điện tử của Cơ quan đại diện; 01 phong bì có dán sẵn tem và địa chỉ người nhận trong trường hợp đương sự muốn nhận kết quả qua đường bưu điện).

– Hồ sơ đề nghị cập nhật thông tin đăng ký công dân được nộp trực tiếp tại Cơ quan đại diện hoặc gửi qua đường bưu điện.

– Cơ quan đại diện giải quyết và thông báo kết quả bằng văn bản cho đương sự trong vòng 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Lưu trữ hồ sơ đăng ký công dân

Theo Điều 6 Thông tư 02/2011/TT-BNGquy định về lưu trữ hồ sơ đăng ký công dân cụ thể như sau:

– Hồ sơ đăng ký công dân bao gồm Phiếu đăng ký công dân (kể cả các lần cập nhật thông tin đăng ký công dân), bản chụp giấy tờ, tài liệu mà người đề nghị đăng ký công dân đã nộp cho Cơ quan đại diện, giấy tờ xác minh và các giấy tờ, tài liệu liên quan khác.

– Hồ sơ đăng ký công dân được đánh số theo thứ tự thời gian phù hợp với việc ghi trong Sổ đăng ký công dân. Sổ đăng ký công dân được lập dưới hình thức Sổ in và lưu trữ bằng phần mềm quản lý trên máy tính.

– Cơ quan đại diện có trách nhiệm thực hiện các biện pháp bảo quản hồ sơ đăng ký công dân và lưu trữ theo thời hạn (05 năm đối với hồ sơ đăng ký công dân; Lưu trữ vĩnh viễn đối với Sổ đăng ký công dân).

Kết luận: Khi thực hiện Cập nhật thông tin đăng ký công dân Việt Nam ở nước ngoài thông báo cho cơ quan đại diện trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày có sự thay đổi các chi tiết nhân thân đã khai trong Phiếu đăng ký công dân để cơ quan đại diện cập nhật vào Sổ đăng ký công dân. Đồng thời lưu ý các yêu cầu quy định tại Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài 2009 (sửa đổi, bổ sung 2017), Thông tư 02/2011/TT-BNG.

Chi tiết trình tư, hồ sơ, mẫu đơn thực hiện xem tại đây:

Cập nhật thông tin đăng ký công dân Việt Nam ở nước ngoài

Liên quan