CẤP THƯ XÁC NHẬN TÀI LIỆU Ý TƯỞNG DỰ ÁN (PIN) THEO CƠ CHẾ PHÁT TRIỂN SẠCH (CDM)

Tài liệu ý tưởng dự án (PIN) trước khi đưa vào thi hành cần được cơ quan có thẩm quyền cấp Thư xác nhận. Sau đây, Dữ Liệu Pháp Lý sẽ đề cập vấn đề Cấp thư xác nhận theo Thông tư 15/2014/TT-BTNMT, Quyết định 130/2007QĐ-TTg

1. Một số khái niệm cơ bản

Tài liệu ý tưởng dự án theo CDM (PIN) là tài liệu ý tưởng dự án theo cơ chế phát triển xanh trong khuôn khổ Nghị thư Kyoto (khoản 4 Điều 3 Thông tư 15/2014/TT-BTNMT)

Thư xác nhận là văn bản được cấp cho các bên xây dựng dự án nộp PIN và xác nhận PIN có thể phát triển, xây dựng thành dự án CDM tại Việt Nam (khoản 1 Điều 4 Thông tư 15/2014/TT-BNV)

2. Điều kiện của dự án CDM

Theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Quyết định 130/2007QĐ-TTg ghi nhận các điều kiện cụ thể như sau:

– Là dự án được xây dựng theo quy định của pháp luật hiện hành về đầu tư, phù hợp với chiến lược, kế hoạch phát tiển của Bộ, ngành, địa phương, và góp phần bảo đảm phát triển bền vững của Việt Nam;
– Nhà đầu tư xây dựng và thực hiện dự án trên cơ sở tự nguyện, tuân thủ pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia;
– Bảo đảm tính khả thi với công nghệ tiên tiến và nguồn tài chính phù hợp, không sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) hoặc vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước để thu được CERs chuyển cho nhà đầu tư dự án CDM từ nước ngoài;
– Giảm phát thải khí nhà kính với lượng giảm là có thực, mang tính bổ sung, được tính toán và kiểm tra, giám sát theo kế hoạch cụ thể;
– Có báo cáo đánh giá tác động môi trường;
– Thực hiện đăng ký với Ban chấp hành quốc tế về CDM và được Ban chấp hành quốc tế về CDM chấp thuận;
– Quá trình thực hiện dự án không làm phát sinh bất kỳ trách nhiệm mới nào cho Chính phủ Việt Nam so với nội dung đã được quy định trong Nghị định thư Kyoto;
– Xây dựng theo đúng trình tự, thủ tục quy định đối với dự án CDM, được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp Thư xác nhận, hoặc Thư phê duyệt.

3. Cấp thư xác nhận Tài liệu ý tưởng dự án (PIN)

3.1. Theo quy định tại khoản 3 Điều 8 Thông tư 15/2014/TT-BTNMT quy định Thẩm quyền cấp Thư xác nhận (PIN)Cục Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu chủ trì, phối hợp với các bên có liên quan thẩm định hồ sơ dự án, Bộ Tài nguyên và Môi trường.

3.2. Cấp thư xác nhận Tài liệu ý tưởng dự án (PIN) theo quy định tại Điều 8 Thông tư 15/2014/TT-BTNMT:

– Bên xây dựng dự án nộp hồ sơ tại Cục Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu.

– Nếu hồ sơ hợp lệ, Cục Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu chủ trì, phối hợp với các bên có liên quan thẩm định hồ sơ dự án và trình Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét, cấp Thư xác nhận.

– Trường hợp nội dung hồ sơ cần bổ sung, điều chỉnh, Cục Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu có văn bản thông báo, hướng dẫn bên xây dựng dự án bổ sung, điều chỉnh nội dung hồ sơ.

– Sau khi có kết quả thẩm định hồ sơ dự án, Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét, quyết định việc cấp Thư xác nhận.

Kết luận: Cấp Thư xác nhận Tài liệu ý tưởng dự án (PIN) theo Cơ chế phát triển sạch (CDM) phải tuân theo quy định Thông tư 15/2014/TT-BTNMT, Quyết định 130/2007QĐ-TTg

Chi tiết trình tự, hồ sơ, biểu mẫu, thực hiện tại đây:       

Cấp Thư xác nhận Tài liệu ý tưởng dự án (PIN) theo Cơ chế phát triển sạch (CDM)

Liên quan