CHUYỂN NHƯỢNG VỐN ĐẦU TƯ LÀ GIÁ TRỊ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Việc chuyển nhượng vốn đầu tư là giá trị quyền sử dụng đất phải thông qua việc thực hiện thủ tục hành chính Chuyển nhượng vốn đầu tư là giá trị quyền sử dụng đất. Sau đây, Dữ Liệu Pháp Lý sẽ cụ thể nội dung trên theo Luật Đất đai 2013Nghị định số 43/2014/-CP, Nghị định số 01/2017/NĐ-CPThông tư số 23/2014/TT-BTNMTThông tư số 24/2014/TT-BTNMT, Thông tư số 02/2015/TT-BTNMTThông tư 250/2016/TT-BTC, Thông tư số 33/2017/TT-BTNMTQuyết định 2555/QĐ-BTNMT như sau:

1. Một số khái niệm cơ bản

Giá trị quyền sử dụng đất là giá trị bằng tiền của quyền sử dụng đất đối với một diện tích đất xác định trong thời hạn sử dụng đất xác định (khoản 20 Điều 3 Luật Đất đai 2013).

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài gồm doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp liên doanh, doanh nghiệp Việt Nam mà nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần, sáp nhập, mua lại theo quy định của pháp luật về đầu tư (khoản 7 Điều 5 Luật Đất đai 2013).

Tổ chức kinh tế bao gồm doanh nghiệp, hợp tác xã và tổ chức kinh tế khác theo quy định của pháp luật về dân sự, trừ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (khoản 27 Điều 3 Luật Đất đai 2013).

2. Chủ thể có quyền chuyển nhượng vốn đầu tư là giá trị quyền sử dụng đất

Theo điểm b khoản 1 Điều 169 Luật Đất đai 2013 và khoản 1 Điều 39 Nghị định 43/2014/NĐ-CP thì Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được nhận chuyển nhượng vốn đầu tư giá trị quyền sử dụng đất của doanh nghiệp đang sử dụng đất có nguồn gốc được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê mà giá trị quyền sử dụng đất đã được vốn hóa vào vốn của doanh nghiệp, trừ trường hợp chuyển nhượng vốn đầu tư là giá trị quyền sử dụng đất sản xuất nông nghiệp, đất lâm nghiệp.

Doanh nghiệp, các thành viên là chủ sở hữu doanh nghiệp khi chuyển nhượng vốn đầu tư phải xác định phần vốngiá trị quyền sử dụng đất trong tổng giá trị vốn chuyển nhượng và phải thực hiện nghĩa vụ thuế, phí, lệ phí theo quy định của pháp luật

3. Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sử dụng đất do nhận chuyển nhượng vốn đầu tư là giá trị quyền sử dụng đất

Theo khoản 25 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP thì Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sử dụng đất do nhận chuyển nhượng vốn đầu tư là giá trị quyền sử dụng đất có quyền và nghĩa vụ quy định tại khoản 3 Điều 183 Luật Đất đai 2013:

– Quyền và nghĩa vụ chung quy định tại Điều 166 và Điều 170 của Luật này;

– Chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất trong thời hạn sử dụng đất;

– Cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất, tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất trong thời hạn sử dụng đất;

– Thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất tại các tổ chức tín dụng được phép hoạt động tại Việt Nam trong thời hạn sử dụng đất;

– Góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất để hợp tác sản xuất, kinh doanh trong thời hạn sử dụng đất”.

4. Thành phần hồ sơ

Theo khoản 2 Điều 60 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, khoản 3 Điều 13 Thông tư 02/2015/TT-BTNMT, người sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ đến Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh. Hồ sơ bao gồm:

– Văn bản về chuyển nhượng vốn đầu tư là giá trị quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật;

– Trích đo địa chính thửa đất đối với trường hợp chuyển nhượng giá trị quyền sử dụng đất của một phần thửa đất;

– Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp.

Lưu ý

Trường hợp chuyển nhượng giá trị quyền sử dụng đất đối với một phần thửa đất thì người sử dụng đất đề nghị Văn phòng đăng ký đất đai đo đạc tách thửa đối với phần diện tích cần thực hiện quyền của người sử dụng đất trước khi nộp hồ sơ thực hiện quyền của người sử dụng đất theo khoản 1 Điều 13 Thông tư 02/2015/TT-BTNMT.

Kết luận: Chủ thể có chuyển nhượng vốn đầu tư là giá trị quyền sử dụng đất thông qua việc thực hiện thủ tục đăng ký biến động theo quy định tại Luật Đất đai 2013Nghị định số 43/2014/-CP, Nghị định số 01/2017/NĐ-CPThông tư số 23/2014/TT-BTNMTThông tư số 24/2014/TT-BTNMT, Thông tư số 02/2015/TT-BTNMTThông tư 250/2016/TT-BTC, Thông tư số 33/2017/TT-BTNMTQuyết định 2555/QĐ-BTNMT

Chi tiết trình tự, hồ sơ, mẫu đơn thực hiện xem tại đây: Chuyển nhượng vốn đầu tư là giá trị quyền sử dụng đất

Liên quan