CÓ ĐƯỢC KÝ HỢP ĐỒNG DƯỚI 12 THÁNG VỚI GIẢNG VIÊN?

Ông Lê Văn Luật (Bà Rịa – Vũng Tàu) đề nghị cơ quan chức năng giải đáp quy định về việc ký hợp đồng giảng dạy đối với giảng viên trường cao đẳng theo Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 3/7/2020 của Chính phủ về giải pháp đối với biên chế sự nghiệp giáo dục và y tế.

Theo phản ánh của ông Luật, Khoản 2, 3 Nghị quyết số 102/NQ-CP quy định:

“2. Đơn vị sự nghiệp giáo dục và y tế công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên được ký hợp đồng lao động đối với các vị trí việc làm là giáo viên và viên chức y tế trong tổng số lượng người làm việc hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp được cơ quan có thẩm quyền giao đồng thời, đơn vị phải tăng mức trích lập vào quỹ phúc lợi đủ để giải quyết chế độ, chính sách cho số hợp đồng lao động này khi chấm dứt hợp đồng lao động.

3. Đơn vị sự nghiệp giáo dục và y tế công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp giáo dục và y tế công lập do ngân sách Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên được ký hợp đồng lao động (dưới 12 tháng) đối với các vị trí việc làm là giáo viên”.

Ông Luật hỏi, đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên thuộc lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp (trường cao đẳng không phải cao đẳng sư phạm) có được vận dụng theo Nghị quyết số 102/NQ-CP để ký hợp đồng lao động hoặc hợp đồng lao động dưới 12 tháng với người làm công việc giảng dạy đối tượng sinh viên cao đẳng (giảng viên) không?

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Theo quy định tại Điều 6 Luật Giáo dục thì giáo dục nghề nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, do vậy đề nghị UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu rà soát và thực hiện bảo đảm đúng quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 3/7/2020 của Chính phủ về giải pháp đối với biên chế sự nghiệp giáo dục và y tế.

Theo Chinhphu.vn

Liên quan