ĐẶT VÀ TẶNG GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CƯ TRÚ HOẶC HOẠT ĐỘNG HỢP PHÁP TẠI VIỆT NAM

Đặt và tặng giải thưởng về khoa học và công nghệ của tổ chức, cá nhân cư trú hoặc hoạt động hợp pháp tại Việt Nam là một hình thức tôn trọng, tôn vinh, khuyến khích tinh thần khám phá khoa học của nhà nghiên cứu.  Sau đây, Dữ Liệu Pháp Lý sẽ cụ thể nội dung đó theo Luật Khoa học và công nghệ 2013, Nghị định 78/2014/NĐ-CPNghị định  51/2019/NĐ-CPNghị định 60/2019/NĐ-CP như sau:

1. Một số khái niệm cơ bản

Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ là (khoản 1 Điều 3 Luật khoa học và công nghệ năm 2013):

Nghiên cứu khoa học là hoạt động khám phá, phát hiện, tìm hiểu bản chất, quy luật của sự vật, hiện tượng tự nhiên, xã hội và tư duy; sáng tạo giải pháp nhằm ứng dụng vào thực tiễn.

Phát triển công nghệ là hoạt động sử dụng kết quả nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng, thông qua việc triển khai thực nghiệm và sản xuất thử nghiệm để hoàn thiện công nghệ hiện có, tạo ra công nghệ mới.

Đặt giải thưởng về khoa học và công nghệ là việc tổ chức, cá nhân sáng lập ra giải thưởng về khoa học và công nghệ để xét, tặng cho tổ chức khoa học công nghệ, cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ tại Việt Nam đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn tặng giải thưởng đó (khoản 4 Điều 3 Luật khoa học và công nghệ năm 2013).

Lưu ý:

Các giải thưởng về khoa học và công nghệ (Điều 4 Luật khoa học và công nghệ năm 2013):

Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học và công nghệ.

Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ.

Giải thưởng của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan nhà nước khác ở Trung ương, Ủy bannhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là Bộ, ngành, địa phương) về khoa học và công nghệ.

Giải thưởng của tổ chức, cá nhân trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức quốc tế, tổ chức, cá nhân nước ngoài (sau đây gọi tắt là tổ chức, cá nhân) về khoa học và công nghệ được đặt ra để xét tặng cho tổ chức khoa học và công nghệ, cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ tại Việt Nam.

2. Nguyên tắc đặt tên và xét tặng giải thưởng về khoa học và công nghệ

Nguyên tắc đặt tên và xét tặng giải thưởng về khoa học và công nghệ (Điều 5 Nghị định 78/2014/NĐ-CP):

Việc đặt tên giải thưởng của Bộ, ngành, địa phương và tổ chức, cá nhân về khoa học và công nghệ thực hiện theo nguyên tắc sau đây:

Tên giải thưởng mới không trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với tên giải thưởng về khoa học và công nghệ đã có;

Không sử dụng tên của tổ chức, cá nhân để đặt tên giải thưởng nếu chưa được sự đồng ý của tổ chức, cá nhân đó hoặc đại diện hợp pháp của tổ chức, cá nhân đó hoặc cơ quan có thẩm quyền;

Không vi phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp phápcủa tổ chức, cá nhân; không trái với đạo đức, thuần phong mỹ tục của dân tộc..

Nguyên tắc xét tặng các giải thưởng về khoa học và công nghệ:

Việc đăng ký đề nghị xét tặng giải thưởng về khoa học và công nghệ được thực hiện trên cơ sở tự nguyện;

Việc xét tặng giải thưởng được thực hiện khách quan, công khai, công bằng, chính xác;

Đối với công trình được đề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước, ngoài việc tuân thủ các nguyên tắc chung quy định tại Khoản 2 Điều này còn phải tuân thủ các nguyên tắc sau đây (Khoản 1 Điều 1 Nghị định 60/2019/NĐ-CP):
+ Mỗi công trình chỉ được đề nghị xét tặng một giải thưởng trong một đợt xét tặng giải thưởng.
+  Công trình đã được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh thì không được đề nghị xét tặng Giải thưởng Nhà nước; Công trình đã được tặng Giải thưởng Nhà nước thì không được đề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh.

3. Đối tượng đặt và tặng giải thưởng về khoa học và công nghệ

Đặt và tặng giải thưởng về khoa học và công nghệ của tổ chức, cá nhân cư trú hoặc hoạt động hợp pháp tại Việt Nam được quy định tại Điều 29 Nghị định 78/2014/NĐ-CP về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác về khoa học và công nghệ như sau:

Tổ chức, cá nhân trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức quốc tế, tổ chức, cá nhân nước ngoài cư trú hoặc hoạt động hợp pháp tại Việt Nam được đặt và tặng giải thưởng về khoa học và công nghệ tại Việt Nam.

Tổ chức, cá nhân trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức quốc tế, tổ chức, cá nhân nước ngoài cư trú hoặc hoạt động hợp pháp tại Việt Nam đặt và tặng giải thưởng về khoa học và công nghệ phải đăng ký giải thưởng tại Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương qua Sở Khoa học và Công nghệ nơi đặt trụ sở chính của tổ chức hoặc nơi cá nhân cư trú trước khi tổ chức xét tặng giải thưởng.

4. Mức phạt vi phạm

Theo quy định tại Điều 14 Nghị định  51/2019/NĐ-CP  thì  Vi phạm quy định về đặt và tặng giải thưởng về khoa học và công nghệ có mức phạt và biện pháp khắc phục hậu quả như sau:

Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

+ Đặt, tặng giải thưởng về khoa học và công nghệ để thu lợi bất hợp pháp;

+ Đặt giải thưởng khoa học và công nghệ cho các công trình nghiên cứu có nội dung pháp luật cấm.

Biện pháp khắc phục hậu quả:

+ Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi quy định tại điểm a khoản 1 Điều này;

+ Buộc hủy bỏ kết quả công nhận giải thưởng và buộc cải chính thông tin sai sự thật do thực hiện hành vi quy định tại điểm b khoản 1 Điều này.

Kết luậnĐể thực hiện thủ tục Đặt và tặng giải thưởng về khoa học và công nghệ của tổ chức, cá nhân cư trú hoặc hoạt động hợp pháp tại Việt Nam cần đáp ứng đầy đủ các điều kiện được quy định tại Luật Khoa học và công nghệ 2013Nghị định 78/2014/NĐ-CPNghị định  51/2019/NĐ-CPNghị định 60/2019/NĐ-CP

Chi tiết trình tự, hồ sơ, biểu mẫu, thực hiện tại đây

Đặt và tặng giải thưởng về khoa học và công nghệ của tổ chức, cá nhân cư trú hoặc hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

Liên quan