ĐIỀU CHỈNH, ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, DỰ ÁN SẢN XUẤT THỬ NGHIỆM CẤP BỘ

Đề tài khoa học và công nghệ, dự án sản xuất thử nghiệm cấp bộ khi có các điều chỉnh nội dung phải gửi hồ sơ trình cơ quan quản lý thực hiện theo thủ tục điều chỉnh, đề tài khoa học và công nghệ, dự án sản xuất thử nghiệm. Sau đây, Dữ Liệu Pháp Lý sẽ cụ thể những nội dung này theo Nghị định 08/2014/NĐ-CP, Thông tư 18/2015/TT-BNNPTNT.

1. Khái niệm

Đề tài khoa học và công nghệ là nhiệm vụ khoa học và công nghệ có nội dung chủ yếu là hoạt động khám phá, phát hiện, tìm hiểu bản chất, quy luật của sự vật, hiện tượng tự nhiên, xã hội và tư duy; sáng tạo giải pháp nhằm ứng dụng vào thực tiễn, bao gồm đề tài nghiên cứu cơ bản, đề tài nghiên cứu ứng dụng, đề tài triển khai thực nghiệm hoặc kết hợp nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng và triển khai thực nghiệm (khoản 4 điều 3 Nghị định 08/2014/NĐ-CP).

Dự án sản xuất thử nghiệm là nhiệm vụ khoa học và công nghệ nhằm ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và triển khai thực nghiệm để thử nghiệm các giải pháp, phương pháp, mô hình quản lý kinh tế – xã hội hoặc sản xuất thử ở quy mô nhỏ nhằm hoàn thiện công nghệ mới, sản phẩm mới trước khi đưa vào sản xuất và đời sống (theo quy định tại Khoản 6 điều 3 Nghị định 08/2014/NĐ-CP).

2. Nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cấp bộ

2.1 Nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cấp bộ là nhiệm vụ khoa học và công nghệ đáp ứng các tiêu chí sau đây (khoản 1 Điều 26 Nghị định 08/2014/NĐ-CP):

– Có tầm quan trọng đối với sự phát triển của ngành, lĩnh vực;

– Giải quyết các vấn đề khoa học và công nghệ trong phạm vi ngành, lĩnh vực;

– Có sử dụng kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ của Bộ, ngành.

2.2 Nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cấp bộ do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan nhà nước khác ở Trung ương phê duyệt và ký hợp đồng thực hiện nhiệm vụ, bao gồm (khoản 2 Điều 26 Nghị định 08/2014/NĐ-CP):

– Chương trình khoa học và công nghệ cấp bộ;

– Đề án khoa học cấp bộ;

– Đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ;

– Dự án sản xuất thử nghiệm cấp bộ;

– Dự án khoa học và công nghệ cấp bộ;

– Đề tài khoa học và công nghệ, dự án khoa học và công nghệ tiềm năng cấp bộ.

3. Điều chỉnh đề tài khoa học và công nghệ, dự án sản xuất thử nghiệm cấp bộ (Điều 18 Thông tư 18/2015/TT-BNNPTNT)

– Đơn vị chủ trì thực hiện đề tài, dự án gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện văn bản đề nghị điều chỉnh về Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (đối với những đề tài, dự án do Bộ trực tiếp quản lý) hoặc Tổng cục chuyên ngành (đối với những đề tài, dự án được giao quản lý).

– Tổng cục chuyên ngành có văn bản trình Bộ (qua Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường) khi điều chỉnh các nội dung quy định tại khoản 4 Điều 18 Thông tư 18/2015/TT-BNNPTNT

– Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường trình Bộ trưởng xem xét, quyết định điều chỉnh các nội dung sau:

Điều chỉnh thời gian thực hiện đề tài, dự án chỉ được thực hiện 01 lần không quá 12 tháng đối với các nhiệm vụ có thời gian thực hiện từ 24 tháng trở lên và không quá 06 tháng đối với nhiệm vụ có thời gian thực hiện dưới 24 tháng. Trường hợp đặc biệt do Bộ trưởng quyết định.

+ Thay đổi chủ nhiệm đề tài, dự án được thực hiện trong các trường hợp sau: đi học tập hoặc công tác dài hạn trên 06 tháng; bị ốm đau, bệnh tật (có xác nhận của cơ quan y tế) không có khả năng điều hành hoạt động nghiên cứu; vi phạm nguyên tắc quản lý tài chính; không hoàn thành tiến độ và nội dung nhiệm vụ theo đặt hàng mà không có lý do chính đáng hoặc vi phạm pháp luật phải đình chỉ công tác.

Lưu ý: Chủ nhiệm đề tài, dự án mới phải đáp ứng các quy định tại khoản 2 Điều 7 Thông tư 18/2015/TT-BNNPTNT

– Có trình độ đại học trở lên, có chuyên môn phù hợp và đang hoạt động cùng lĩnh vực có liên quan đến đề tài, dự án trong 05 năm gần nhất, tính đến thời điểm nộp hồ sơ;

– Là người chủ trì hoặc tham gia chính xây dựng thuyết minh đề tài, dự án;

– Có đủ khả năng trực tiếp thực hiện hoặc tổ chức thực hiện và đảm bảo đủ thời gian để chủ trì thực hiện đề tài, dự án.

– Đến thời điểm hết hạn nộp hồ sơ, đang làm chủ nhiệm không quá 01 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ hoặc cấp quốc gia

Dự toán kinh phí thực hiện đề tài, dự án được điều chỉnh khi có sự thay đổi về nội dung, khối lượng, định mức, đơn giá hoặc do tác động khách quan như thiên tai, dịch bệnh dẫn đến thay đổi dự toán của các nội dung, khoản mục hoặc thay đổi cả tổng dự toán. Việc điều chỉnh dự toán thực hiện theo quy định về quản lý tài chính hiện hành của nhà nước và của Bộ.

Điều chỉnh nội dung thuyết minh không làm thay đổi mục tiêu, sản phẩm của đề tài, dự án do Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (đối với những đề tài, dự án do Bộ trực tiếp quản lý) hoặc Tổng cục chuyên ngành (đối với những đề tài, dự án được giao quản lý) thực hiện.

4. Xử phạt vi phạm hành chính

–  Phạt cảnh cáo đối với hành vi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước vượt quá thời gian đã cam kết mà chưa được sự đồng ý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (khoản 1 Điều 7 Nghị định 51/2019/NĐ-CP).

– Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với hành vi báo cáo sai sự thật về tiến độ, nội dung, kết quả nghiên cứu.

Kết luận: Để thực hiện hoạt động điều chỉnh, đề tài khoa học và công nghệ, dự án sản xuất thử nghiệm cấp bộ; tổ chức, cá nhân cần xem xét quy định tại Nghị định 08/2014/NĐ-CP, Thông tư 18/2015/TT-BNNPTNT.

Chi tiết trình tự, hồ sơ, biểu mẫu, thực hiện tại đây:

Điều chỉnh, đề tài khoa học và công nghệ, dự án sản xuất thử nghiệm cấp bộ

Liên quan