Điều kiện yêu cầu cấp bản sao Giấy khai sinh, trích lục hộ tịch trực tuyến

Hiện nay, cá nhân được yêu cầu cấp bản sao Giấy khai sinh, bản sao trích lục hộ tịch trực tuyến. Các điều kiện yêu cầu cấp bản sao Giấy khai sinh, bản sao trích lục hộ tịch trực tuyến được quy định tại Thông tư 01/2022/TT-BTP ngày 04/01/2022.

 

Cụ thể, điều kiện yêu cầu cấp bản sao Giấy khai sinh, bản sao trích lục hộ tịch trực tuyến được quy định tại Điều 7 Thông tư 01/2022/TT-BTP như sau:

– Người yêu cầu cấp bản sao trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin cần thiết gồm:

+ Tên giấy tờ hộ tịch;

+ Số, ngày, tháng, năm đăng ký, cơ quan đã đăng ký việc hộ tịch.

– Trường hợp không cung cấp được đầy đủ các thông tin nêu trên thì người yêu cầu phải cung cấp được thông tin cơ bản trong giấy tờ hộ tịch đã đăng ký để có cơ sở tra cứu.

Ví dụ:

+ Đề nghị cấp bản sao Trích lục kết hôn nhưng không cung cấp được số Giấy chứng nhận kết hôn, ngày, tháng, năm đăng ký kết hôn thì phải cung cấp được các thông tin về họ, chữ đệm, tên, ngày, tháng, năm sinh của vợ và chồng.

+ Đề nghị cấp bản sao Giấy khai sinh nhưng không cung cấp được số Giấy khai sinh, ngày, tháng, năm đăng ký khai sinh thì phải cung cấp được họ, chữ đệm, tên, ngày, tháng, năm sinh của người được khai sinh; họ, chữ đệm, tên, ngày, tháng, năm sinh của cha, mẹ người được khai sinh.

– Trường hợp người yêu cầu cấp bản sao trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh không cung cấp đầy đủ hoặc cung cấp các thông tin không chính xác, không thể tra cứu được thông tin thì cơ quan đăng ký hộ tịch từ chối giải quyết.

Lưu ý:

– Cơ quan đăng ký hộ tịch tiếp nhận, giải quyết yêu cầu đăng ký hộ tịch trực tuyến phù hợp với mức độ triển khai dịch vụ công trực tuyến tại địa phương ở trong nước, Cơ quan đại diện.

– Danh sách các cơ quan đăng ký hộ tịch chưa có điều kiện tiếp nhận, giải quyết yêu cầu đăng ký hộ tịch trực tuyến phải được thông báo công khai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp, Cổng thông tin điện tử về công tác lãnh sự của Bộ Ngoại giao và Cổng thông tin điện tử một cửa cấp tỉnh.

Thông tư 01/2022/TT-BTP có hiệu lực từ ngày 18/02/2022.

Theo thuvienphapluat.vn

Liên quan