ĐỔI CCCD GẮN CHÍP NĂM 2021, ĐẾN NĂM NÀO PHẢI ĐỔI TIẾP?

Bài viết này sẽ tính thời gian đổi thẻ CCCD gắn chip tiếp theo nếu như bạn vừa đổi CCCD vào năm 2021 cho tất cả các độ tuổi.

Theo quy định hiện hành, CCCD sẽ được cấp khi công dân từ đủ 14 tuổi. Ngoài ra, Công dân thực hiện đổi thẻ CCCD vào năm đủ 25 tuổi, đủ 40 tuổi và 60 tuổi.

Trường hợp thẻ Căn cước công dân được cấp, đổi, cấp lại trong thời hạn 2 năm trước tuổi quy định thì vẫn có giá trị sử dụng đến tuổi đổi thẻ tiếp theo.

Theo đó, cách tính thời gian đổi tiếp theo để đổi căn cước công dân như sau:

Trường hợp từ đủ 14 tuổi – chưa đủ 23 tuổi:

Ví dụ: A sinh tháng 6 năm 1998 và đổi thẻ CCCD gắn chíp vào tháng 5 năm 2021. Nghĩa là lúc đó A vẫn chưa đủ 23 tuổi. Do đó, A sẽ phải đổi thẻ vào năm A đủ 25 tuổi.

Trường hợp làm CCCD từ đủ 23 tuổi – đủ 25 tuổi.

Ví dụ: A sinh tháng 6 năm 1998 và đổi thẻ CCCD gắn chíp vào tháng 7 năm 2021. Lúc này A đã đủ 23 tuổi. Nên thuộc trường hợp đổi thẻ trong thời hạn 02 năm trước tuổi do đó đến năm A đủ 40 tuổi mới cần đổi lại thẻ.

Tương tự các trường hợp khác cũng vậy.

Như vậy thời gian để đổi CCCD cho lần tiếp theo nếu làm CCCD năm 2021 cụ thể như sau:

STT

Tuổi làm CCCD Tuổi phải đổi CCCD tiếp theo

Năm tương ứng cho tuổi làm CCCD tiếp theo

1

 Đủ 14 tuổi Đủ 25 tuổi

2032

2

15 tuổi Đủ 25 tuổi

2031

3

16 tuổi Đủ 25 tuổi

2030

4

17 tuổi Đủ 25 tuổi

2029

5

18 tuổi Đủ 25 tuổi

2028

6

19 tuổi Đủ 25 tuổi

2027

7

20 tuổi Đủ 25 tuổi

2026

8

21 tuổi Đủ 25 tuổi

2025

9

22 tuổi Đủ 25 tuổi

2024

10

Chưa đủ 23 tuổi Đủ 25 tuổi

2023

11

Đủ 23 tuổi Đủ 40 tuổi

2038

12

24 tuổi Đủ 40 tuổi

2037

13

25 tuổi Đủ 40 tuổi

2036

14

26 tuổi Đủ 40 tuổi

2035

15

27 tuổi Đủ 40 tuổi

2034

16

28 tuổi Đủ 40 tuổi

2033

17

29 tuổi Đủ 40 tuổi

2032

18

30 tuổi Đủ 40 tuổi

2031

19

31 tuổi Đủ 40 tuổi

2030

20

32 tuổi Đủ 40 tuổi

2029

21

33 tuổi Đủ 40 tuổi

2028

22

34 tuổi Đủ 40 tuổi

2027

23

36 tuổi Đủ 40 tuổi

2026

24

37 tuổi Đủ 40 tuổi

2025

25

Chưa đủ 38 tuổi Đủ 40 tuổi

2024

26

Đủ 38 tuổi Đủ 60 tuổi

2043

27

39 tuổi Đủ 60 tuổi

2042

28

40 tuổi Đủ 60 tuổi

2041

29

41 tuổi Đủ 60 tuổi

2040

30

42 tuổi Đủ 60 tuổi

2039

31

43 tuổi Đủ 60 tuổi

2038

32

44 tuổi Đủ 60 tuổi

2037

33

45 tuổi Đủ 60 tuổi

2036

34

46 tuổi Đủ 60 tuổi

2035

35

47 tuổi Đủ 60 tuổi

2034

36

48 tuổi Đủ 60 tuổi

2033

37

49 tuổi Đủ 60 tuổi

2032

38

50 tuổi Đủ 60 tuổi

2031

39

51 tuổi Đủ 60 tuổi

2030

40

52 tuổi Đủ 60 tuổi

2029

41

53 tuổi Đủ 60 tuổi

2028

42

54 tuổi Đủ 60 tuổi

2027

43

55 tuổi Đủ 60 tuổi

2026

44

56 tuổi Đủ 60 tuổi

2025

45

57 tuổi Đủ 60 tuổi

2024

46

Chưa đủ 58 tuổi Đủ 60 tuổi

2023

47

Đủ 58 tuổi Dùng vĩnh viễn

48

59 tuổi Dùng vĩnh viễn  

49

60 tuổi Dùng vĩnh viễn  

50

Từ 60 tuổi trở lên Dùng vĩnh viễn  

 

Theo thuvienphapluat.vn

Liên quan