DỰ THẢO QUYỀN CỦA NHÀ SẢN XUẤT BẢN GHI ÂM, GHI HÌNH

[Infographic] Bộ Khoa học và Công nghệ đang lấy ý kiến góp ý cho dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11. Nổi bật trong đó là quy định về quyền của nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình. 

Liên quan