DỰ THẢO THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT LUẬT ĐẤT ĐAI VÀ NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT, HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT ĐẤT ĐAI VỀ ĐĂNG KÝ BIẾN ĐỘNG KHI CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT

[Infographic] Bộ Tài nguyên và Môi trường đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai. Đáng chú ý trong đó là các quy định về đăng ký biến động khi chuyển mục đích sử dụng đất.

Liên quan