HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG QUẢNG BÁ NGUỒN LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI

Hỗ trợ hoạt động quảng bá nguồn lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài. Sau đây D LiPháp Lý sẽ cụ thể hóa nội dung này dựa trên những quy định của Quyết định 144/2007/QĐ-TTg Về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước và Thông tư liên tịch 11/2008/TTLT-BLĐTBXH,  BTC Hướng dẫn quản lý và sử dụng quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước.

1. Một số khái niệm cơ bản

Người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sau đây gọi là người lao động đi làm việc ở nước ngoài) là công dân Việt Nam cư trú tại Việt Nam, có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật của nước tiếp nhận người lao động, đi làm việc ở nước ngoài theo quy định của Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 2006. (khoản 2 Điều 3 Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 2006)

Hợp đồng lao động là sự thỏa thuận bằng văn bản giữa người lao động và người sử dụng lao động về quyền và nghĩa vụ của các bên trong quan hệ lao động. (khoản 5 Điều 3 Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 2006)

2. Mức hỗ trợ:

Nội dung sử dụng quỹ hỗ trơ việc làm ngoài nước được quy định tại Điều 3 Quyết định 144/2007/QĐ-TTg như sau: Hỗ trợ mở rộng và phát triển thị trường lao động ngoài nước

– Hỗ trợ tối đa 30% chi phí hoạt động thăm dò, khảo sát và tìm hiểu các điều kiện của thị trường lao động mới, hoạt động củng cố và phát triển thị trường lao động truyền thống;

– Hỗ trợ tối đa 50% chi phí hoạt động quảng bá nguồn lao động Việt Nam ở nước ngoài.

3. Hỗ trợ hoạt động quảng bá nguồn lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài

Hỗ trợ hoạt động quảng bá nguồn lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài được quy định tại điểm đ khoản 1 mục II Thông tư liên tịch 11/2008/TTLT-BLĐTBXH như sau:

– Đối tượng, điều kiện được hỗ trợ: Các cơ quan được Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cho phép tổ chức các hoạt động quảng bá nguồn lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài.

– Mức hỗ trợ: Tối đa bằng 50% chi phí thực tế nhưng không quá 50% dự toán được duyệt.

– Quy trình, thủ tục chi hỗ trợ; Cơ quan tổ chức các hoạt động quảng bá có giấy đề nghị hỗ trợ gửi Quỹ kèm theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cho phép tổ chức các hoạt động quảng bá nguồn lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài (trong quyết định nêu rõ nội dung và dự toán kinh phí thực hiện).

– Thời gian giải quyết hỗ trợ: Tối đa 10 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định, Quỹ cấp tạm ứng kinh phí hỗ trợ bằng 35% dự toán được duyệt.

Kết luận: trình tự thủ tục hỗ trợ hoạt động quảng bá nguồn lao động Việt nam ở nước ngoài dựa trên Quỹ hỗ trợ làm việc nức ngoài được quy định tại Quyết định 144/2007/QĐ-TTg và được hướng dẫn cụ thể tại Thông tư liên tịch 11/2007/TTLT-BLĐTBXH

Chi tiết trình tự, hồ sơ, biểu mâu, thực hiện tại đây

Hỗ trợ hoạt động quảng bá nguồn lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài

Liên quan