Nghị định số 70/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 181/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo đã được Chính phủ ký ban hành.

Đáng chú ý, Nghị định bổ sung các quy định về quảng cáo xuyên biên giới.

Cụ thể, theo Nghị định số 70/2021, hai quy định không khả thi và không phù hợp với thực tế tại Nghị định số 181/2013/NĐ-CP bị bãi bỏ là: “Quảng cáo xuyên biên giới phải thông qua một đại lý quảng cáo tại Việt Nam và trước khi cung cấp quảng cáo 15 ngày, phải thông báo với cơ quan chức năng có thẩm quyền (Bộ VH-TT&DL)”.

Thay vào đó, các tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam chỉ cần thông báo thông tin liên hệ với Bộ TT&TT thông 15 ngày trước khi bắt đầu kinh doanh dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam. Doanh nghiệp sẽ nhận được xác nhận thông báo sau 7 ngày. 

Bộ TT&TT cũng là cơ quan tiếp nhận các thông báo về quảng cáo xuyên biên giới vi phạm pháp luật từ các bộ, ngành, địa phương và là đầu mối liên hệ, gửi yêu cầu xử lý quảng cáo vi phạm pháp luật cho tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới.

Nghị định mới đảm bảo sự công bằng trong việc tuân thủ quy định của pháp luật về quảng cáo giữa các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Theo đó, người kinh doanh dịch vụ quảng cáo, người phát hành quảng cáo và người quảng cáo ở trong nước và ngoài nước tham gia hoạt động cung cấp dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam đều phải tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam về quảng cáo, quy định về an ninh mạng và quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng; phải nộp thuế theo quy định pháp luật về thuế.

Đối với các tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam, trách nhiệm kiểm soát nội dung quảng cáo bao gồm:

Kiểm tra nội dung quảng cáo, không để sản phẩm quảng cáo của các nhãn hàng, thương hiệu trong nước gắn vào những nội dung vi phạm pháp luật.

Có giải pháp kỹ thuật để nhà phát hành quảng cáo trong nước có thể kiểm soát, gỡ bỏ quảng cáo xuyên biên giới vi phạm trên nền tảng của họ.

Phải phối hợp gỡ bỏ quảng cáo vi phạm trong vòng 24h khi có yêu cầu của Bộ TT&TT và cung cấp thông tin về tổ chức, cá nhân liên quan tới hoạt động quảng cáo xuyên biên giới có dấu hiệu vi phạm pháp luật cho các cơ quan chức năng có thẩm quyền khi có yêu cầu.

Đối với các đại lý quảng cáo, các nhãn hàng, nhà phát hành quảng cáo trong nước khi ký hợp đồng hợp tác với doanh nghiệp nước ngoài cũng có quyền và nghĩa vụ yêu cầu doanh nghiệp nước ngoài thực hiện các trách nhiệm nêu trên; đồng thời người kinh doanh dịch vụ quảng cáo, người phát hành quảng cáo, người quảng cáo trong nước cũng có trách nhiệm: “Không hợp tác phát hành sản phẩm quảng cáo với trang thông tin điện tử đã được cơ quan chức năng có thẩm quyền thông báo vi phạm pháp luật công khai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông”.

Về quy trình xử lý, sau khi nhận được yêu cầu từ Bộ TT&TT trong thời gian 24 (hai mươi bốn) giờ, tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới thực hiện việc xử lý quảng cáo vi phạm theo yêu cầu. 

Sau thời hạn nêu trên, nếu tổ chức, cá nhân nước ngoài không xử lý quảng cáo vi phạm theo yêu cầu mà không có lý do chính đáng, Bộ TT&TT sẽ thực thi các biện pháp ngăn chặn quảng cáo vi phạm pháp luật.

Trong trường hợp phát hiện quảng cáo xuyên biên giới vi phạm pháp luật ảnh hưởng đến an ninh quốc gia Việt Nam, cơ quan chức năng có thẩm quyền của Việt Nam thực hiện ngay các biện pháp ngăn chặn quảng cáo vi phạm pháp luật. 

Biện pháp ngăn chặn chỉ được gỡ bỏ sau khi các quảng cáo vi phạm đã được tổ chức, cá nhân nước ngoài xử lý theo yêu cầu của Bộ TT&TT.

Theo plo.vn