SỬA MỨC PHÍ THẨM ĐỊNH ĐIỀU KIỆN HÀNH NGHỀ THỪA PHÁT LẠI TỪ 06/03/2021

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 05/2021/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 223/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề Thừa phát lại; phí thẩm định điều kiện thành lập, hoạt động Văn phòng Thừa phát lại.

Theo đó, Thông tư 05 sửa đổi, bổ sung về Mức thu phí (Điều 4).
Hiện tại, Thông tư 223 quy định mức thu phí như sau:

Stt Nội dung Mức thu

ồng/hồ sơ)

1 Phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề Thừa phát lại 800.000
2 Phí thẩm định điều kiện thành lập, hoạt động Văn phòng Thừa phát lại 1.000.000

Với nội dung này, Thông tư 05 sửa đổi, bổ sung mức thu phí như sau:

Stt Nội dung Mức thu

(Đồng/hồ sơ)

1 Phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề Thừa phát lại  
a Đối với trường hợp bổ nhiệm Thừa phát lại  
Tham dự kiểm tra kết quả tập sự 2.700.000
Bổ nhiệm Thừa phát lại 800.000
b Đối với trường hợp bổ nhiệm lại Thừa phát lại 500.000
2 Phí thẩm định điều kiện thành lập, hoạt động Văn phòng Thừa phát lại  
a Thành lập và cấp Giấy đăng ký hoạt động Văn phòng Thừa phát lại 1.000.000
b Cấp Giấy đăng ký hoạt động Văn phòng Thừa phát lại trong trường hợp thay đổi nội dung đăng ký hoạt động 500.000

Tổ chức thu phí thực hiện kê khai, nộp phí theo tháng và quyết toán theo năm theo quy định tại Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế.

Thông tư 05 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06/3/2021.

Theo baochinhphu.vn

Liên quan