THỂ CHẾ HÓA ĐẦY ĐỦ QUYỀN SỞ HỮU TÀI SẢN CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

[Infographic] Ngày 25/01/2021, Thủ tướng ban hành Quyết định 120/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Thể chế hóa đầy đủ quyền sở hữu tài sản của tổ chức, cá nhân đã được quy định trong Hiến pháp 2013, bảo đảm quyền tài sản được giao dịch thông suốt, hiệu lực thực thi và bảo vệ có hiệu quả”.

Liên quan