THÔNG BÁO DANH MỤC HÀNG HÓA MIỄN THUẾ DỰ KIẾN NHẬP KHẨU

Pháp luật hiện hành quy định có rất nhiều hàng hóa thuộc trường hợp được miễn thuế nhập khẩu. Vì vậy, thông báo danh mục hàng hóa miễn thuế dự kiến nhập khẩu là một trong những vấn đề thiết yếu giúp Nhà nước quản lý thị trường kinh tế. Sau đây, Dữ Liệu Pháp Lý sẽ cụ thể những nội dung này theo Luật Thương mại 2005Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 2016Nghị định 134/2016/NĐ-CP như sau:

Hàng hóa bao gồm tất cả các loại động sản, kể cả động sản hình thành trong tương lai; những vật gắn liền với đất đai (khoản 2 Điều 3 Luật Thương mại 2005).

1. Các trường hợp miễn thuế theo định mức

Trường hợp miễn thuế theo định mức được quy định tại Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 2016, Nghị định 134/2016/NĐ-CP :

– Hàng hoá xuất nhập khẩu của tổ chức, cá nhân nước ngoài được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ.

– Hành lý của người xuất nhập cảnh.

– Tài sản di chuyển của tổ chức, cá nhân.

– Quà biếu, tặng.

– Hàng hóa mua bán, trao đổi của cư dân biên giới.

– Hàng hóa gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh.

– Hàng hóa có trị giá tối thiểu và số tiền thuế phải nộp tối thiểu.

Trường hợp vượt định mức thì phải nộp đủ các loại thuế.

2. Các trường hợp thông báo Danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế

Các trường hợp thông báo Danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế theo quy định tại khoản 1 Điều 30 Nghị định 134/2016/NĐ-CP, bao gồm:

– Hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư.

– Nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để phục vụ sản xuất trong thời hạn 05 năm.

– Hàng hóa nhập khẩu phục vụ hoạt động dầu khí.

– Hàng hóa nhập khẩu phục vụ hoạt động đóng tàu, tàu biển xuất khẩu.

– Hàng hóa nhập khẩu bao gồm: Giống cây trồng, giống vật nuôi, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật.

– Hàng hóa là nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất, lắp ráp trang thiết bị y tế.

– Hàng hóa là nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu phục vụ trực tiếp cho hoạt động sản xuất sản phẩm công nghệ thông tin, nội dung số, phần mềm.

3. Nguyên tắc xây dựng Danh mục hàng hóa miễn thuế dự kiến nhập khẩu

Nguyên tắc xây dựng Danh mục hàng hóa miễn thuế dự kiến nhập khẩu (sau đây gọi chung là Danh mục miễn thuế) được quy định tại khoản 2 Điều 30 Nghị định 134/2016/NĐ-CP như sau:

– Tổ chức, cá nhân sử dụng hàng hóa gọi chung là chủ dự án, là người thông báo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu miễn thuế. Trường hợp chủ dự án không trực tiếp nhập khẩu hàng hóa miễn thuế mà nhà thầu chính hoặc nhà thầu phụ hoặc công ty cho thuê tài chính nhập khẩu hàng hóa thì nhà thầu, công ty cho thuê tài chính sử dụng danh mục miễn thuế do chủ dự án đã thông báo với cơ quan hải quan.

– Hàng hóa phải thuộc đối tượng được miễn thuế theo quy định tại một trong các trường hợp quy định tại khoản 11, khoản 12, khoản 13, khoản 14, khoản 15, khoản 16 và khoản 18 Điều 16 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 2016; và phù hợp với ngành nghề, lĩnh vực đầu tư, mục tiêu, quy mô, công suất của dự án, cơ sở sản xuất, hoạt động sử dụng hàng hóa miễn thuế.

– Danh mục miễn thuế được xây dựng một lần cho dự án, cơ sở sản xuất, hoạt động sử dụng hàng hóa miễn thuế, hoặc xây dựng theo từng giai đoạn, từng hạng mục, từng tổ hợp, dây chuyền phù hợp với thực tế và hồ sơ tài liệu thực hiện dự án, cơ sở sản xuất, hoạt động sử dụng hàng hóa miễn thuế, sau đây gọi chung là dự án.

Lưu ý: 

– Trường hợp Danh mục miễn thuế đã thông báo có sai sót hoặc cần sửa đổi, chủ dự án thông báo Danh mục miễn thuế sửa đổi trước thời điểm nhập khẩu hàng hóa kèm theo các tài liệu liên quan để chứng minh việc bổ sung, điều chỉnh là phù hợp với nhu cầu của dự án (khoản 5 Điều 30 Nghị định 134/2016/NĐ-CP).

4. Trách nhiệm của cơ quan hải quan

Trách nhiệm của cơ quan hải quan được quy định tại khoản 6 Điều 30 Nghị định 134/2016/NĐ-CP:

– Trong thời hạn tối đa 03 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan hải quan thông báo cho chủ dự án về việc đã tiếp nhận Danh mục miễn thuế; bổ sung hồ sơ còn thiếu theo quy định tại khoản 2 Điều này; giải trình, làm rõ những thông tin có trong hồ sơ thông báo Danh mục miễn thuế hoặc thông báo hàng hóa không thuộc đối tượng miễn thuế;

– Trường hợp sửa đổi Danh mục miễn thuế làm thay đổi số tiền thuế đã được miễn, cơ quan hải quan nơi tiếp nhận hồ sơ thông báo Danh mục miễn thuế có trách nhiệm thông báo cho cơ quan hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu để thu hồi số tiền thuế đã được miễn không đúng quy định;

– Kiểm tra việc sử dụng hàng hóa miễn thuế trên cơ sở áp dụng cơ chế quản lý rủi ro theo quy định của pháp luật về quản lý thuế, pháp luật hải quan;

– Thu hồi, thông báo cho chủ dự án điều chỉnh Danh mục miễn thuế, dừng làm thủ tục miễn thuế, thu hồi số tiền thuế đã miễn phù hợp với dự án chấm dứt hoặc điều chỉnh hoạt động đối với trường hợp dự án chấm dứt hoặc điều chỉnh hoạt động.

5. Trách nhiệm của chủ dự án

Trách nhiệm của chủ dự án được quy định tại khoản 7  Điều 30 Nghị định 134/2016/NĐ-CP:

– Lập Danh mục miễn thuế theo quy định tại khoản 1 Điều 30 Nghị định 134/2016/NĐ-CP.

– Thông báo Danh mục miễn thuế, sửa đổi Danh mục miễn thuế và nhận thông tin phản hồi của cơ quan hải quan thông qua Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử của cơ quan hải quan (trừ trường hợp chưa thực hiện được bằng phương thức điện tử);

– Kê khai chính xác, trung thực, đầy đủ và gửi hồ sơ thông báo Danh mục miễn thuế đúng thời hạn; chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực, đầy đủ của hồ sơ thông báo Danh mục miễn thuế, sử dụng đúng mục đích miễn thuế đối với số hàng hóa này;

– Lưu giữ các chứng từ liên quan đến cơ sở xác định hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu miễn thuế và xuất trình cho cơ quan hải quan, cơ quan có thẩm quyền khi thực hiện thanh tra, kiểm tra theo quy định;

– Chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm tài chính, chủ dự án thông báo việc sử dụng hàng hóa miễn thuế trong năm tài chính cho cơ quan hải quan nơi tiếp nhận Danh mục miễn thuế.

Kết luậnKhi Thông báo danh mục hàng hóa miễn thuế dự kiến nhập khẩu cần đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Luật Thương mại 2005Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 2016Nghị định 134/2016/NĐ-CP.

Chi tiết trình tự, hồ sơ, biểu mẫu, thực hiện tại đây:

Thông báo danh mục hàng hóa miễn thuế dự kiến nhập khẩu

Liên quan