TIÊU CHUẨN NGƯỜI THAM GIA THANH TRA THI TỐT NGHIỆP THPT 2021

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 1952/BGDĐT-TTr hướng dẫn thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

Theo đó, quy định điều kiện, tiêu chuẩn người tham gia thanh tra/kiểm tra Kỳ thi THPT năm 2021 như sau:

Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; có ý thức trách nhiệm, liêm khiết, trung thực, công minh, khách quan;

Là công chức thanh tra, cộng tác viên thanh tra giáo dục của địa phương đối với đoàn thanh tra của sở;

– Là công chức thanh tra, cộng tác viên thanh tra giáo dục hoặc người làm công tác thanh tra nội bộ, cán bộ, giảng viên cơ hữu của cơ sở giáo dục đại học đối với đoàn thanh tra của Bộ;

– Là cán bộ của Cục Nhà trường đối với đoàn thanh tra của Cục Nhà trường;

– Đã tham dự tập huấn và nắm vững Quy chế thi, nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra thi và đạt yêu cầu bài kiểm tra đánh giá;

Người có người thân dự thi trong năm tổ chức Kỳ thi thì không được tham gia thanh tra, kiểm tra tại Hội đồng thi nơi có người thân thi;

Không tham gia công tác thanh tra, kiểm tra thi khi đang trong thời gian bị kỷ luật hoặc đang trong quá trình xem xét trách nhiệm liên quan đến tiêu cực về thi.

Công văn 1952/BGDĐT-TTr ban hành ngày 13/5/2021.

Theo thuvienphapluat.vn

Liên quan