TRẢ LẠI GIẤY PHÉP NHẬN CHÌM

Dựa trên những quy định tại Luật Tài nguyên môi trường biển và hải đảo 2015 và Nghị định 40/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo , Dữ liệu pháp lý sẽ cung cấp những thông tin về việc trả lại giấy phép nhận chìm (cấp tỉnh)

1. Khái niệm

Căn cứ Khoản 14 Điều 3 Luật tài nguyên môi trường biển và hải đảo 2015 quy định:

Nhận chìm ở biển là sự đánh chìm hoặc trút bỏ có chủ định xuống biển các vật, chất được nhận chìm ở biển theo quy định của Luật này.

2. Giấy phép nhận chìm

Căn cứ Khoản 1 Điều 59 Luật tài nguyên môi trường biển và hải đảo 2015 quy định giấy phép nhận chìm ở biển gồm các nội dung chính sau đây:

– Tên tổ chức, cá nhân được cấp Giấy phép nhận chìm ở biển;

– Tên, khối lượng, kích thước, thành phần của vật được nhận chìm; tên, loại, khối lượng, thành phần của chất được nhận chìm;

– Vị trí, ranh giới, tọa độ, diện tích khu vực biển được sử dụng để nhận chìm;

– Phương tiện chuyên chở, cách thức nhận chìm;

– Thời điểm và thời hạn được phép thực hiện hoạt động nhận chìm;

– Nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân được cấp Giấy phép nhận chìm ở biển;

– Hiệu lực thi hành.

3. Trả lại giấy phép nhận chìm ở biển

Căn cứ Điều 52 Nghị định 40/2016/NĐ-CP quy định:

– Tổ chức, cá nhân được trả lại Giấy phép nhận chìm ở biển khi không có nhu cầu tiếp tục thực hiện hoạt động nhận chìm ở biển.

– Việc trả lại Giấy phép nhận chìm ở biển chỉ được xem xét khi đáp ứng các yêu cầu sau đây:

+ Giấy phép nhận chìm ở biển còn hiệu lực;

+ Tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động nhận chìm theo đúng nội dung của Giấy phép nhận chìm; đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ về tài chính theo quy định của pháp luật;

+ Đến thời Điểm đề nghị trả lại Giấy phép nhận chìm ở biển, tổ chức, cá nhân thực hiện đúng nghĩa vụ quy định tại Khoản 2 Điều 61 Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo.

Lưu ý: điểm c khoản 1 Điều 59 Nghị định 40/2016/NĐ-CP quy định Giấy phép nhận chìm ở biển chấm dứt hiệu lực khi Giấy phép nhận chìm ở biển được cho phép trả lại.

Kết luận: Khi tiến hành trả lại giấy phép nhận chìm (cấp tỉnh), các tổ chức, cá nhân cần lưu ý các quy định tại Luật tài nguyên môi trường biển và hải đảo 2015 và Nghị định 40/2016/NĐ-CP.

Trình tự, thủ tục và biểu mẫu xem tại đây

Trả lại giấy phép nhận chìm (cấp tỉnh)

Liên quan