5 TRƯỜNG HỢP TẠM GIỮ NGƯỜI THEO THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

[Infographic] Ngày 13/11/2020, Quốc hội khóa XIV thông qua Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi năm 2020. Theo đó, việc tạm giữ người theo thủ tục hành chính chỉ được áp dụng trong 05 trường hợp sau đây:

Liên quan