CÁC TRƯỜNG HỢP HÀNG XNK KHÔNG PHẢI KHAI THUẾ TỪNG LẦN PHÁT SINH

[Infographic] Bộ Tài chính ban hành Thông tư 06/2021/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế 2019 đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu.

Liên quan