CẤP, CẤP LẠI, GIA HẠN CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ THÚ Y

Cấp, cấp lại, gia hạn Chứng chỉ hành nghề thú y là thủ tục hành chính mà cá nhân nộp hồ sơ về cơ quan có thẩm quyền để xin Cấp, cấp lại, gia hạn Chứng chỉ hành nghề thú y. Sau đây, Dữ Liệu Pháp Lý sẽ cụ thể nội dung trên theo Luật thú y 2015.

1. Thẩm quyền cấp Chứng chỉ hành nghề thú y như sau (khoản 1 Điều 109 Luật thú y 2015)

 Cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp tỉnh cấp Chứng chỉ hành nghề thú y quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 107 của Luật này.

 Cục Thú y cấp Chứng chỉ hành nghề thú y quy định tại khoản 4 Điều 107 của Luật này.

Lưu ý: (khoản 4 Điều 109 Luật thú y 2015)

Chứng chỉ hành nghề thú y có giá trị 05 năm.

2. Chứng chỉ hành nghề thú y được cấp lại trong các trường hợp sau đây (khoản 1 Điều 110 Luật thú y 2015)

– Bị mất, sai sót, hư hỏng;

– Có thay đổi thông tin liên quan đến cá nhân đã được cấp Chứng chỉ hành nghề thú y.

3. Không cấp Chứng chỉ hành nghề thú y (Điều 111 Luật thú y 2015)

Cá nhân không được cấp Chứng chỉ hành nghề thú y trong trường hợp sau đây:

– Không có văn bằng, chứng chỉ chuyên môn phù hợp;

– Đang trong thời gian bị cấm hành nghề theo bản án, quyết định của tòa án;

– Đang trong thời gian bị kỷ luật có liên quan đến chuyên môn thú y;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

– Đang trong thời gian chấp hành bản án hình sự của tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;

– Bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự.

4. Thu hồi Chứng chỉ hành nghề thú y (Điều 112 Luật thú y 2015)

– Chứng chỉ hành nghề thú y bị thu hồi trong trường hợp sau đây:

+ Bị tẩy xóa, sửa chữa nội dung;

+ Phát hiện giấy tờ giả, thông tin không trung thực trong hồ sơ đăng ký cấp Chứng chỉ hành nghề thú y;

+ Có hành vi vi phạm đạo đức nghề nghiệp và quy định của pháp luật có liên quan.

– Cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều 109 của Luật này thu hồi Chứng chỉ hành nghề thú y.

Kết luận:

Cấp, cấp lại, gia hạn Chứng chỉ hành nghề thú y là thủ tục hành chính mà cá nhân nộp hồ sơ về cơ quan có thẩm quyền để xin Cấp, cấp lại, gia hạn Chứng chỉ hành nghề thú y. Trình tự, thủ tục quy định tại Luật thú y 2015.

Chi tiết trình tự, hồ sơ, mẫu đơn thực hiện xem tại đây:

Cấp, cấp lại, gia hạn Chứng chỉ hành nghề thú y

Liên quan