CẤP, CẤP LẠI, GIA HẠN GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN LAO ĐỘNG

Trong quá trình hoạt động về kiểm định kỹ thuật an toàn lao động việc cấp, cấp lại, gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động sẽ có những quy định cụ thể của Luật Lao động được đặt ra nhằm đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ giữa các bên tham gia hoạt động pháp lý. Sau đây, Dữ Liệu Pháp Lý sẽ cụ thể hóa nội dung trên theo Luật An toàn, vệ sinh lao động 2015, Nghị định 44/2016/NĐ-CP, Nghị định 140/2018/NĐ-CP

1. Một số khái niệm cơ bản

An toàn lao động là giải pháp phòng, chống tác động của các yếu tố nguy hiểm nhằm bảo đảm không xảy ra thương tật, tử vong đối với con người trong quá trình lao động (khoản 2 Điều 3 Luật An toàn, vệ sinh lao động 2015)

Đối tượng kiểm định là máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc Danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành (khoản 1 Điều 3 Nghị định 44/2016/NĐ-CP)

2. Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động

Tổ chức. cá nhân để được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động phải đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định 140/2018/NĐ-CP như sau:

– Bảo đảm thiết bị, dụng cụ phục vụ kiểm định cho từng đối tượng thuộc phạm vi kiểm định, theo yêu cầu tại quy trình kiểm định, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động.

– Có ít nhất 02 kiểm định viên làm việc theo hợp đồng từ 12 tháng trở lên thuộc tổ chức để thực hiện kiểm định đối với mỗi đối tượng thuộc phạm vi đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định.

– Người phụ trách kỹ thuật hoạt động kiểm định của tổ chức phải có thời gian làm kiểm định viên tối thiểu 02 năm.

Lưu ý:

Các thiết bị, nhân lực nêu trên chỉ được sử dụng để làm điều kiện đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với một tổ chức.

3. Điều kiện cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động

Tổ chức, cá nhân được cấp Giấy chứng nhận sau khi đáp ứng điều kiện theo quy định, tuy nhiên trong một số trường hợp Giấy chứng nhận được cấp lại, cụ thể theo khoản 3 Điều 5 Nghị định 44/2016/NĐ-CP:

– Trường hợp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận

– Trường hợp Giấy chứng nhận bị mất, hỏng

Lưu ý:

Đối với các trường hợp cấp lại như trên, tùy vào từng trường hợp mà hồ sơ đề nghị sẽ khác nhau.

4. Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động

Căn cứ theo quy định tại Điều 7 Nghị định 44/2016/NĐ-CP thì sau khi Giấy chứng nhận hết thời hạn thì tổ chức, cá nhân có quyền đề nghị gia hạn Giấy chứng nhận, cụ thể thời hạn Giấy chứng nhận được quy định như sau:

– 05 năm đối với Giấy chứng nhận cấp mới hoặc gia hạn.

– Trường hợp cấp lại là thời gian còn lại của Giấy chứng nhận đã được cấp.

Lưu ý:

Theo quy định tại khoản 4 Điều 1 Nghị định 140/2018/NĐ-CP thì Giấy chứng nhận sẽ được thu hồi trong các trường hợp sau:

– Hết thời hạn đình chỉ hoạt động kiểm định mà không khắc phục được các nguyên nhân bị đình chỉ hoạt động kiểm định;
– Hoạt động kiểm định trong thời gian bị đình chỉ hoạt động, tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động;
– Sau 6 tháng kể từ khi có thay đổi điều kiện hoạt động làm cơ sở cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động, nếu tổ chức không đáp ứng các điều kiện được quy định tại Điều 4 của Nghị định này;
– Hoạt động kiểm định trong thời gian không bảo đảm các điều kiện được quy định

– Giả mạo hoặc khai man các tài liệu trong hồ sơ cấp, gia hạn, cấp lại Giấy chứng nhận;
– Bị giải thể, phá sản.

5. Thẩm quyền giải quyết

Tổ chức, cá nhân sau khi đáp ứng điều kiện về cấp Giấy chứng nhận thì nộp hồ sơ đề nghị cho cơ quan có thẩm quyền, cụ thể theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Nghị định 44/2016/NĐ-CP như sau:

Thẩm quyền cấp, gia hạn, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động được quy định bao gồm thẩm quyền thuộc về Bộ Lao động – Thương binh và xã hội, Bộ Công thương, Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn, Bộ Thông tin và truyền thông, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giao thông và vận tải, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an, Bộ Y tế. Theo đó, tùy thuộc vào nội dung mà thẩm quyền sẽ được quy định về từng cơ quan riêng.

Kết luận: Chủ thể tham gia vào hoạt động cấp, cấp lại, gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động sẽ có những quy định cụ thể  theo Luật An toàn, vệ sinh lao động 2015, Nghị định 44/2016/NĐ-CP, Nghị định 140/2018/NĐ-CP

Chi tiết trình tự, hồ sơ, biểu mẫu, thực hiện tại đây:

Cấp, cấp lại, gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động


ĐƠN ĐỀ NGHỊ
CẤP LẠI (GIA HẠN) GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN LAO ĐỘNG
Tải biểu mẫu 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–

……………, ngày …… tháng ……năm 20……

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
CẤP LẠI (GIA HẠN) GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN LAO ĐỘNG

Kính gửi: ………………………………….

 1. Tên tổ chức: ……………………………………………………………………………………………
 2. Địa chỉ liên lạc: …………………………………………………………………………………………
 3. Điện thoại: ………………………….Fax: ………………… E-mail: ………………………………..
 4. Được thành lập theo Quyết định /Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số ………………..
  Cơ quan cấp: …………………cấp ngày ………………… tại ………………………………………..
 5. Người đại diện theo pháp luật:

Họ tên: ………………………………………..Giới tính: ……………………………………………….

Chức vụ: ………………………………………………………………………………………………….

Quốc tịch …………………………………….Sinh ngày: ………………………………………………

Số CMND/hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân …………… Cấp ngày …………….tại …………….

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………..

Điện thoại: ……………………………………E-mail: …………………………………………………

 1. Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đã được cấp số: ………………………………………………; Ngày hết hiệu lực: ………………………………………
 2. Đề nghị quý Cơ quan xem xét và cấp lại (gia hạn) Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động theo phạm vi sau đây:
STT Tên đối tượng kiểm định(theo Danh mục máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành) Gii hạn đặc tính kỹ thuật(giới hạn đặc tính kỹ thuật của máy, thiết bị, vật tư mà tổ chức có khả năng thực hiện)
1 …………………………………………….
2 …………………………………………….

– Lý do (trong trường hợp đề nghị gia hạn, không cần điền thông tin ở mục này) ………………….

 1. Tài liệu kèm theo gồm có:

– ………………………………

 1. (Tên tổ chức, doanh nghiệp) xin cam kết:

– Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và tính hợp pháp của nội dung trong đơn đề nghị này và các hồ sơ, tài liệu kèm theo;

– Thực hiện đúng các quy định về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động và các quy định khác của pháp luật có liên quan./.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC…..
(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)


biểu mẫu trắng 

biểu mẫu chỉnh sửa 

Liên quan