Chỉ tiêu tuyển sinh cao đẳng Giáo dục Mầm non hệ vừa làm vừa học

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo có Thông tư 03/2022/TT-BGDĐT xác định chỉ tiêu tuyển sinh đại học, thạc sĩ, tiến sĩ và chỉ tiêu tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non.

Theo đó, chỉ tiêu tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non hình thức vừa làm vừa học (bao gồm đào tạo cho đối tượng đã tốt nghiệp THPT hoặc đối tượng đã có bằng tốt nghiệp trình độ cao đẳng và đào tạo liên thông trình độ cao đẳng cho đối tượng đã có bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp):

Được xác định tối đa không quá 50% tổng chỉ tiêu tuyển sinh cao đẳng chính quy.

(Hiện hành, theo Thông tư 07/2020/TT-BGDĐT thì chỉ tiêu tuyển sinh hình thức đào tạo này không vượt quá 30% chỉ tiêu tuyển sinh hình thức đào tạo cao đẳng chính quy)

Ngoài ra, chỉ tiêu tuyển sinh đại học vừa làm vừa học tối đa không vượt quá 30% chỉ tiêu tuyển sinh chính quy theo từng lĩnh vực đào tạo trình độ đại học của cơ sở đào tạo.

Đối với lĩnh vực Nghệ thuật, nhóm ngành Đào tạo giáo viên, chỉ tiêu tuyển sinh đại học hình thức này tối đa không vượt quá 50% chỉ tiêu tuyển sinh đại học chính quy theo từng lĩnh vực đào tạo trình độ đại học của cơ sở đào tạo.
    
Thông tư 03/2022/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 04/3/2022 và áp dụng với các khóa tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non; trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ từ năm 2022.

Liên quan