ĐĂNG KÝ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ DỊCH VỤ KẾ TOÁN KHI KẾ TOÁN VIÊN THAY ĐỔI NƠI LÀM VIỆC HOẶC NƠI ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ DỊCH VỤ KẾ TOÁN

Kế toán viên muốn thay đổi nơi làm việc hoặc nơi đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán thì phải thực hiện thủ tục Đăng ký cấp Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán khi kế toán viên thay đổi nơi làm việc hoặc nơi đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán theo quy định của  Luật Kế toán 2015, Nghị định 41/2018/NĐ-CP, Thông tư 271/2016/TT-BTCThông tư 296/2016/TT-BTC. Sau đây, Dữ Liệu Pháp Lý sẽ gửi đến bạn đọc một số lưu ý về vấn đề này:

1. Một số khái niệm cơ bản

– Khoản 11 Điều 3 Luật Kế toán 2015 quy định: Kế toán viên hành nghề là người được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán theo quy định của Luật này.

– Khoản 1 Điều 58 Luật Kế toán 2015 quy định: Người có chứng chỉ kế toán viên hoặc chứng chỉ kiểm toán viên theo quy định của Luật kiểm toán độc lập được đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán qua doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán hoặc hộ kinh doanh dịch vụ kế toán khi có đủ các điều kiện theo quy định tại điều này.

– Theo điểm b khoản 1 Điều 11 Thông tư 296/2016/TT-BTC, kế toán viên hành nghề thay đổi nơi làm việc hoặc nơi đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán thuộc trường hợp thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán.

2. Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán khi kế toán viên thay đổi nơi làm việc hoặc nơi đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán

Trường hợp kế toán viên hành nghề muốn thay đổi nơi làm việc hoặc nơi đăng ký hành nghề thì nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán để thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán.

Lưu ý:  

Phải nộp lại giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán cũ và tuân thủ quy định nộp trả lại giấy chứng nhận.

3. Xử phạt vi phạm hành chính

Căn cứ tại khoản 2 Điều 6 và Điều 22 Nghị định 41/2018/NĐ-CP thì những hành vi vi phạm quy định về hồ sơ đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán được xử lý như sau:

– Đối với hành vi xác nhận không đúng thực tế các tài liệu trong hồ sơ để đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán thì cá nhân sẽ bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng.

– Đối với hành vi kê khai không đúng thực tế để đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán thì cá nhân sẽ bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng.

– Đối với hành vi giả mạo, khai man về các tài liệu trong hồ sơ để đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán thì cá nhân sẽ bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng, đồng thời hình thức xử phạt bổ sung là tịch thu tang vật vi phạm.

– Đối với hành vi nộp trả lại Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán cho Bộ Tài chính theo quy định chậm dưới 15 ngày so với thời hạn quy định thì cá nhân sẽ bị phạt cảnh cáo (khoản 1 Điều 23 và khoản 2 Điều 6 Nghị định 41/2018/NĐ-CP).

– Đối với hành vi nộp trả lại Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán cho Bộ Tài chính theo quy định chậm từ 15 ngày trở lên so với thời hạn quy định thì cá nhân sẽ bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng (điểm a khoản 2 Điều 23 và khoản 2 Điều 6 Nghị định 41/2018/NĐ-CP).

– Đối với hành vi không nộp trả lại Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán cho Bộ Tài chính theo quy định thì cá nhân sẽ bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng, buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm (điểm c khoản 3, khoản 4 Điều 23 và khoản 2 Điều 6 Nghị định 41/2018/NĐ-CP).

4. Một số lưu ý

– Phí thẩm định cấp mới Giấy chứng nhận là 1.200.000 đồng (khoản 2 Điều 3 Thông tư 271/2016/TT-BTC)

– Cấp giấy chứng nhận: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ và nộp đủ phí theo quy định Bộ Tài chính xem xét, cấp Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán cho kế toán viên hành nghề. Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán, Bộ Tài chính trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do (khoản 5 Điều 11 Thông tư 296/2016/TT-BTC).

Kết luận: Thủ tục Đăng ký cấp Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán khi kế toán viên thay đổi nơi làm việc hoặc nơi đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán là thủ tục bắt buộc nếu kế toán viên muốn tiếp tục hành nghề khi có sự thay đổi nơi làm việc hoặc nơi đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán.

Chi tiết thủ tục, mẫu đơn xem tại đây:

Đăng ký cấp Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán khi kế toán viên thay đổi nơi làm việc hoặc nơi đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán

Liên quan