ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG ĐỂ THÀNH LẬP TỔ CHỨC TÍN DỤNG CỔ PHẦN

Đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng để thành lập tổ chức tín dụng cổ phần là việc mà đơn vị tổ chức phải nộp hồ sơ đăng ký đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để được thực hiện hoạt động chào bán hợp pháp. Sau đây, Dữ liệu pháp lý sẽ cung cấp những thông tin cần thiết theo quy định tại Luật Chứng khoán 2006Luật Các tổ chức tín dụng 2010Nghị định 58/2012/NĐ-CP.

1. Khái niệm

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 6 Luật Chứng khoán 2006 thì cổ phiếu là loại chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với một phần vốn cổ phần của tổ chức phát hành.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 Luật Các tổ chức tín dụng 2010 thì Tổ chức tín dụng là doanh nghiệp thực hiện một, một số hoặc tất cả các hoạt động ngân hàng. Tổ chức tín dụng bao gồm ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng, tổ chức tài chính vi mô và quỹ tín dụng nhân dân.

2. Các phương thức chào bán

Cổ phiếu là một loại của chứng khoán nên Chào bán chứng khoán ra công chúng theo khoản 12 Điều 6Luật Chứng khoán 2006 là việc chào bán chứng khoán theo một trong các phương thức sau đây:

– Thông qua phương tiện thông tin đại chúng, kể cả Internet.

– Chào bán chứng khoán cho từ một trăm nhà đầu tư trở lên, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

– Chào bán cho một số lượng nhà đầu tư không xác định.

Lưu ý: Tổ chức tín dụng cổ phần phải có cổ phần phổ thông. Người sở hữu cổ phần phổ thông là cổ đông phổ thông.

3. Các trường hợp không phải đăng ký

Không phải mọi trường hợp chào bán cổ phiếu ra công chúng đều phải đăng ký với UBCKNN, pháp luật có quy định một số trường hợp, tổ chức phát hành không phải làm thủ tục đăng ký theo Khoản 2 Điều 13 Luật Chứng khoán 2006, cụ thể đối với:

– Chào bán cổ phiếu ra công chúng của doanh nghiệp nhà nước chuyển đổi thành công ty cổ phần.

 Bán cổ phiếu theo bản án, quyết định của Toà án hoặc việc bán cổ phiếu của người quản lý hoặc người được nhận tài sản trong các trường hợp phá sản hoặc mất khả năng thanh toán.

Để thực hiện việc đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng, tổ chức phát hành phải lập hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chứng nộp UBCKNN.

4. Chào bán cổ phiếu ra công chúng

Để chào bán cổ phiếu ra công chúng thì các doanh nghiệp cần phải đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 12 Luật Chứng khoán 2006, cụ thể như sau:

– Doanh nghiệp có mức vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký chào bán từ mười tỷ đồng Việt Nam trở lên tính theo giá trị ghi trên sổ kế toán.

– Hoạt động kinh doanh của năm liền trước năm đăng ký chào bán phải có lãi, đồng thời không có lỗ luỹ kế tính đến năm đăng ký chào bán;

– Có phương án phát hành và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

– Công ty đại chúng đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng phải cam kết đưa chứng khoán vào giao dịch trên thị trường có tổ chức trong thời hạn một năm, kể từ ngày kết thúc đợt chào bán được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Như vậy, để được chào bán chứng khoán là cổ phiếu ra công chúng thì các doanh nghiệp cần phải có mức vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký chào bán từ 10 tỷ đồng Việt Nam trở lên tính theo giá trị ghi trên sổ kế toán và đáp ứng thêm các điều kiện khác kể trên.

5. Chào bán cổ phiếu ra công chúng để thành lập tổ chức tín dụng cổ phần

 Để được chào bán cổ phiếu ra công chúng để thành lập tổ chức tín dụng cổ phần thì phải đáp ứng được các vấn đề được quy định tại Điều 14 Nghị định 58/2012/NĐ-CP như sau:

– Được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận nguyên tắc cấp giấy phép thành lập và hoạt động.

– Có cam kết chịu trách nhiệm của các cổ đông sáng lập đối với phương án phát hành và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán.

– Có cam kết của các cổ đông sáng lập về việc đưa cổ phiếu của tổ chức tín dụng vào giao dịch trên thị trường chứng khoán tập trung trong thời hạn 01 năm kể từ ngày khai trương hoạt động.

– Các điều kiện khác theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Kết luận: Để thực hiện thủ tục đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng để thành lập tổ chức tín dụng cổ phần thì tổ chức đó cần tuân theo các quy định tại Luật Chứng khoán 2006Luật Các tổ chức tín dụng 2010Nghị định 58/2012/NĐ-CP.

Trình tự thủ tục, hồ sơ, mẫu đơn thực hiện xem tại đây:

Đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng để thành lập tổ chức tín dụng cổ phần

Liên quan