ĐĂNG KÝ DỰ THI CẤP THẺ THẨM ĐỊNH GIÁ LẦN ĐẦU ĐỐI VỚI CÔNG DÂN VIỆT NAM

Cá nhân có đủ điều kiện đăng ký dự thi cấp thẻ thẩm định giá lần đầu đối với công dân Việt Nam sẽ được cấp Thẻ thẩm định giá. Sau đây, Dữ Liệu Pháp Lý sẽ cụ thể hóa nội dung này dựa trên những quy định của Luật Giá 2012, Thông tư 46/2014/TT-BTC.

1. Một số khái niệm cơ bản:

Định giá là việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh quy định giá cho hàng hóa, dịch vụ. (khoản 5 Điều 4 Luật Giá 2012).

Thẩm định giá là việc cơ quan, tổ chức có chức năng thẩm định giá xác định giá trị bằng tiền của các loại tài sản theo quy định của Bộ luật dân sự phù hợp với giá thị trường tại một địa điểm, thời điểm nhất định, phục vụ cho mục đích nhất định theo tiêu chuẩn thẩm định giá. (khoản 15 Điều 4 Luật Giá 2012)

2. Dự thi cấp thẻ thẩm định giá:

2.1. Điều kiện dự thi:

Công dân Việt Nam đăng ký dự thi thẩm định viên về giá phải có đủ các điều kiện quy định tại Điều 4 Thông tư 46/2014/TT-BTC sau:

– Có năng lực hành vi dân sự, có lý lịch rõ ràng, có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, liêm khiết, trung thực, khách quan và có ý thức chấp hành pháp luật.

– Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học chuyên ngành vật giá, thẩm định giá, kinh tế, kinh tế – kỹ thuật, kỹ thuật, luật do các tổ chức đào tạo hợp pháp ở Việt Nam hoặc nước ngoài cấp.

– Có thời gian công tác thực tế từ 36 tháng trở lên tính từ ngày có bằng tốt nghiệp đại học đến ngày cuối của hạn nhận hồ sơ đăng ký dự thi theo chuyên ngành quy định tại khoản 2 Điều này.

– Có Chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ thẩm định giá còn thời hạn do cơ quan, tổ chức có chức năng đào tạo chuyên ngành thẩm định giá cấp theo quy định của Bộ Tài chính, trừ các trường hợp sau:

+ Người đã có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học trong nước hoặc nước ngoài về chuyên ngành vật giá, thẩm định giá;

+ Người đã có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học chuyên ngành kinh tế, kinh tế – kỹ thuật, kỹ thuật, luật và đã có bằng tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành thẩm định giá.

2.2. Thông tin về kì thi:

– Mỗi năm Bộ Tài chính tổ chức ít nhất 01 kỳ thi thẩm định viên về giá.

– Ít nhất 60 ngày trước kì thi, Hội đồng thi thông báo kế hoạch tổ chức thi, điều kiện, hồ sơ đăng ký dự thi, thời gian, địa điểm và các thông tin cần thiết khác có liên quan tới kỳ thi trên phương tiện thông tin điện tử của Bộ Tài chính.

– Chậm nhất 60 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ thi, Hội đồng thi thông báo kết quả thi cho từng người dự thi. Trường hợp cần thiết, Chủ tịch Hội đồng thi quyết định kéo dài thời gian công bố kết quả thi, thời gian kéo dài không quá 30 ngày. (Điều 7 Thông tư 46/2014/TT-BTC)

3. Nội dung thi, môn thi

Người dự thi thẩm định viên về giá phải thi 06 môn thi được quy định tại Điều 9 Thông tư 46/2014/TT-BTC như sau:

Các môn chuyên ngành:

– Pháp luật áp dụng trong lĩnh vực giá và thẩm định giá;

– Nguyên lý hình thành giá cả thị trường và nguyên lý căn bản về thẩm định giá;

– Thẩm định giá bất động sản;

– Thẩm định giá máy, thiết bị;

– Thẩm định giá doanh nghiệp.

Môn Ngoại ngữ: tiếng Anh (trình độ C).

Lưu ý: Nội dung thi các môn chuyên ngành bao gồm cả phần lý thuyết và phần ứng dụng bài tập tình huống quy định tại Phụ lục số 01 kèm theo Thông tư 46/2014/TT-BTC. Bộ Tài chính chịu trách nhiệm soạn thảo, cập nhật, phát hành thống nhất nội dung, chương trình, tài liệu học, ôn thi thẩm định viên về giá. (khoản 2 Điều 9 Thông tư 46/2014/TT-BTC).

Kết luận: Cá nhân sẽ được Đăng ký dự thi cấp thẻ thẩm định giá lần đầu đối với công dân Việt Nam theo quy định của Luật Giá 2012Thông tư 46/2014/TT-BTC.

Chi tiết trình tự, hồ sơ, biểu mâu, thực hiện tại đây

Đăng ký dự thi cấp thẻ thẩm định giá lần đầu đối với công dân Việt Nam

Liên quan