ĐĂNG KÝ NỘI QUY LAO ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

Đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp là thủ tục hành chính mà người sử dụng lao động cần thực hiện khi ban hành nội quy lao động. Việc thực hiện thủ tục này được thể hiện theo Bộ Luật lao động, Nghị định 05/2015/NĐ-CP và Nghị định số 148/2018/NĐ-CP636/QĐ-LĐTBXH. Sau đây, Dữ Liệu Pháp Lý  sẽ cụ thể những nội dung như sau:
1.Nội quy lao động của doanh nghiệp:
a) Nội dung nội quy lao động của doanh nghiệp:
Căn cứ khoản 2 Điều 119 Bộ luật lao động và Điều 27 Nghị định 05/2015/NĐ-CP quy định:

Nội quy lao động bao gồm những nội dung chủ yếu sau đây:

– Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi:
+Quy định thời giờ làm việc bình thường trong 01 ngày, trong 01 tuần; ca làm việc;
+Thời điểm bắt đầu, thời điểm kết thúc ca làm việc;
+Làm thêm giờ (nếu có); làm thêm giờ trong các trường hợp đặc biệt;
+Thời điểm các đợt nghỉ ngắn ngoài thời gian nghỉ giữa giờ; nghỉ chuyển ca; ngày nghỉ hàng tuần; nghỉ hàng năm, nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương;

– Trật tự tại nơi làm việc:
+Quy định phạm vi làm việc, đi lại trong thời giờ làm việc;
+Văn hóa ứng xử, trang phục;
+Tuân thủ phân công, điều động của người sử dụng lao động (trừ trường hợp thấy rõ nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, đe dọa nghiêm trọng tính mạng và sức khỏe của mình);

– An toàn lao động, vệ sinh lao động ở nơi làm việc:
+Trách nhiệm nắm vững các quy định về an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ;
+Chấp hành biện pháp bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh lao động,
+Phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;
+Tuân thủ nội quy, quy trình, quy chuẩn, tiêu chuẩn an toàn lao động, vệ sinh lao động; sử dụng và bảo quản phương tiện bảo vệ cá nhân; vệ sinh, khử độc, khử trùng tại nơi làm việc;

– Việc bảo vệ tài sản và bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, sở hữu trí tuệ của người sử dụng lao động: Danh mục tài sản, tài liệu, bí mật công nghệ, bí mật kinh doanh, sở hữu trí tuệ phải bảo vệ thuộc phạm vi trách nhiệm được giao;

– Các hành vi vi phạm kỷ luật lao động của người lao động và các hình thức xử lý kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất: Danh mục hành vi vi phạm, mức độ vi phạm tương ứng với các hình thức xử lý kỷ luật lao động; mức độ thiệt hại, trách nhiệm bồi thường thiệt hại.

b) Điều kiện, yêu cầu nội quy lao động của doanh nghiệp:
Căn cứ Điều 119 Bộ luật lao động quy định:
– Người sử dụng lao động sử dụng từ 10 người lao động trở lên phải có nội quy lao động bằng văn bản.
– Nội dung nội quy lao động không được trái với pháp luật về lao động và quy định khác của pháp luật có liên quan.
– Trước khi ban hành nội quy lao động, người sử dụng lao động phải tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở.
– Nội quy lao động phải được thông báo đến người lao động và những nội dung chính phải được niêm yết ở những nơi cần thiết tại nơi làm việc.
c) Hiệu lực nội quy lao động:
Căn cứ Điều 122 Bộ luât lao động, nội quy lao động có hiệu lực sau thời hạn 15 ngày, kể từ ngày cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh nhận được hồ sơ đăng ký nội quy lao động, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 120 của Bộ luật này(trường hợp nội quy lao động có quy định trái với pháp luật thì cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh thông báo, hướng dẫn người sử dụng lao động sửa đổi, bổ sung và đăng ký lại)
2. Đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp:
a) Hồ sơ đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp:
Theo quy định tại Điều 121 Bộ luật lao động, hồ sơ đăng ký nội quy lao động bao gồm:

– Văn bản đề nghị đăng ký nội quy lao động;
– Các văn bản của người sử dụng lao động có quy định liên quan đến kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất;
– Biên bản góp ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở;
– Nội quy lao động.

b) Trình tự thực hiện:

Theo quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 và khoản 4 Điều 28 Nghị định 05/2015/NĐ-CP  khoản 11 Điều 1 Nghị định 148/2018/NĐ-CP, trình tự đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp như sau

Đối với người sử dụng lao động: Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày ban hành nội quy lao động, người sử dụng lao động phải nộp hồ sơ đăng ký nội quy lao động cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh nơi đăng ký kinh doanh.

Đối với cơ quan có thẩm quyền:
+ Khi nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký nội quy lao động, cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh xác nhận ngày, tháng, năm tiếp nhận hồ sơ đăng ký nội quy lao động của người sử dụng lao động.
+ Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký nội quy lao động, trường hợp nội quy lao động có quy định trái với pháp luật thì cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh thông báo cho người sử dụng lao động biết và hướng dẫn người sử dụng lao động sửa đổi, bổ sung và đăng ký lại nội quy lao động.
+ Khi nhận được văn bản thông báo nội quy lao động có quy định trái với pháp luật, người sử dụng lao động sửa đổi, bổ sung nội quy lao động, tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở và thực hiện đăng ký lại nội quy lao động.

Lưu ý:
– Căn cứ khoản 5 và khoản 6 Điều 28 Nghị định 05/2015/NĐ-CP về trường hợp sửa đổi, bổ sung nội quy lao động đang có hiệu lực:
+ Khi sửa đổi, bổ sung nội quy lao động đang có hiệu lực, người sử dụng lao động phải tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở và thực hiện đăng ký lại nội quy lao động.
Hồ sơ đăng ký lại nội quy lao động được thực hiện như đăng ký nội quy lao động.

– Theo quy định tại khoản 8 và khoản 9 Điều 28 Nghị định 05/2015/NĐ-CP và khoản 4 Điều 10 Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH:
+ Người sử dụng lao động có chi nhánh, đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh đặt ở nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm gửi nội quy lao động sau khi có hiệu lực đến cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh nơi đặt chi nhánh, đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh.
+ Người sử dụng lao động sử dụng dưới 10 người lao động không phải đăng ký nội quy lao động; trường hợp ban hành nội quy lao động bằng văn bản thì hiệu lực của nội quy lao động do người sử dụng lao động quyết định trong nội quy lao động; trường hợp không ban hành nội quy lao động bằng văn bản thì người sử dụng lao động và người lao động thỏa thuận nội dung kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất và ghi trong hợp đồng lao động để thực hiện.

Kết luận: Đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp là thủ tục hành chính mà người sử dụng lao động cần thực hiện khi ban hành nội quy lao động. Khi thực hiện, người sử dụng lao động cần xem quy định tại Bộ Luật lao động, Nghị định 05/2015/NĐ-CP và Nghị định số 148/2018/NĐ-CP., 636/QĐ-LĐTBXH

Liên quan