Đề xuất tăng mức đóng BHYT hộ gia đình với người thứ 2 trở đi

Đề xuất tăng mức đóng BHYT hộ gia đình với người thứ 2 trở đi là nội dung được đề cập tại Dự thảo Luật Bảo hiểm y tế.

Cụ thể, tại khoản 3 Điều 14 Dự thảo Luật Bảo hiểm y tế quy định thành viên thuộc hộ gia đình quy định tại điểm a khoản 5 Điều 13 của Luật này được giảm trừ mức đóng từ thành viên thứ hai khi tham gia bảo hiểm y tế trong năm tài chính, cụ thể như sau:

– Người thứ nhất đóng tối đa bằng 6% mức lương cơ sở;

– Từ người thứ hai trở đi đóng bằng 80% mức đóng của người thứ nhất.

Hiện hành, theo khoản 3 Điều 13 Luật Bảo hiểm y tế 2008 (được sửa đổi bởi Khoản 7 Điều 1 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi 2014) tất cả thành viên thuộc hộ gia đình theo quy định tại khoản 5 Điều 12 của Luật này phải tham gia bảo hiểm y tế. Mức đóng được giảm dần từ thành viên thứ hai trở đi, cụ thể như sau:

– Người thứ nhất đóng tối đa bằng 6% mức lương cơ sở;

– Người thứ hai, thứ ba, thứ tư đóng lần lượt bằng 70%, 60%, 50% mức đóng của người thứ nhất;

– Từ người thứ năm trở đi đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất.

Như vậy, so với hiện hành, đề xuất mới tại Dự thảo Luật Bảo hiểm y tế tăng mức đóng BHYT hộ gia đình với người thứ 2 trở đi lên 80% mức đóng của người thứ nhất.

Dự thảo này cũng khuyến khích một số đối tượng tham gia bảo hiểm y tế đóng trước tiền tham gia bảo hiểm y tế tối đa 03 năm. Khi mệnh giá thẻ BHYT thay đổi, người đã nộp tiền không phải nộp thêm hoặc nhận lại; không được rút tiền đã đóng BHYT. Bộ Y tế quy định chi tiết nội dung này.

Đề xuất bổ sung các trường hợp quỹ BHYT không chi trả như: Sử dụng dịch vụ kế hoạch hóa gia đình; Các dịch vụ, thuốc, vật tư y tế, dụng cụ, thiết bị y tế không nằm trong danh mục, phạm vi và tỷ lệ chi trả do Bộ Y tế ban hành.

Liên quan