Điểm mới về điều kiện mở ngành đào tạo trình độ đại học

Đây là nội dung tại Thông tư 02/2022/TT-BGDĐT ngày 18/01/2022 quy định điều kiện, thủ tục mở ngành đào tạo, đình chỉ hoạt động của ngành đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ.

Theo đó, điều kiện mở ngành đào tạo trình độ đại học tại Thông tư 02/2022/TT-BGDĐT có một số điểm mới, đơn cử như:

Về đội ngũ giảng viên:

+ Có đội ngũ giảng viên thực hiện chương trình đào tạo (quy định tại điểm a khoản 2 Điều 3 Thông tư 02/2022/TT-BGDĐT) bảo đảm đủ cho 02 năm học đầu của chương trình đào tạo;

+ Bảo đảm mỗi học phần của chương trình đào tạo phải có ít nhất 02 giảng viên có chuyên môn phù hợp đảm nhiệm, bảo đảm tỉ lệ sinh viên trên giảng viên theo quy định;

+ Có kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên cho các năm học tiếp theo của toàn khóa học;

Về cơ sở vật chất:

+ Phải bảo đảm đủ cho 02 năm học đầu của chương trình đào tạo;

+ Phải có kế hoạch, phương án đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm thiết bị cho các năm học tiếp theo của toàn khóa học;

+ Đối với lĩnh vực Sức khỏe, lĩnh vực Pháp luật và nhóm ngành Đào tạo giáo viên yêu cầu phải có đầy đủ điều kiện về cơ sở vật chất theo quy định khi nộp hồ sơ đề nghị mở ngành đào tạo.

Thông tư 02/2022/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 04/3/2022 và thay thế Thông tư 22/2017/TT-BGDĐT ngày 06/9/2017, Thông tư 09/2017/TT-BGDĐT ngày 04/4/2017.

Liên quan