ĐIỀU KIỆN CHỒNG ĐƯỢC TRỢ CẤP MỘT LẦN KHI VỢ SINH CON

Trường hợp sinh con nhưng người mẹ không đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản hoặc chỉ có cha tham gia BHXH và cha đóng BHXH từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi vợ sinh con thì cha được trợ cấp một lần bằng 2 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh cho mỗi con.

Ông Nguyễn Hoàng hỏi, người vợ không tham gia BHXH, sinh con ngày 26/10/2020, chồng tham gia BHXH được hơn 5 năm, tháng 10/2020 nghỉ làm không hưởng lương để chăm vợ sinh con, tháng 11/2020 tiếp tục đóng BHXH thì người chồng có được hưởng trợ cấp 1 lần khi vợ sinh con không? Thời điểm để tính hưởng trợ cấp 1 lần khi vợ sinh con là như thế nào?

Về vấn đề này, BHXH Việt Nam trả lời như sau:

Tại Điều 38 Luật BHXH, Khoản 2 Điều 9 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc; Tiết c Điểm 2 Công văn số 3432/LĐTBHXH-BHXH ngày 8/9/2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn về việc hưởng trợ cấp một lần khi sinh con có quy định: Trường hợp sinh con nhưng người mẹ không đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản hoặc chỉ có cha tham gia BHXHcha đóng BHXH từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi vợ sinh con thì cha được trợ cấp một lần bằng 2 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh cho mỗi con.

BHXH Việt Nam cung cấp nội dung quy định của chế độ thai sản đối với lao động nam để ông biết và đối chiếu với trường hợp cụ thể của mình. Nếu trong thời gian 12 tháng trước khi vợ sinh con ông đã đóng BHXH từ đủ 6 tháng trở lên thì ông được hưởng trợ cấp một lần bằng 2 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh cho mỗi con.

Theo baohinhphu.vn.

Liên quan