DỰ THẢO HƯỚNG DẪN THANH TOÁN CHI PHÍ KHÁM, CHỮA BỆNH BHYT THEO GIÁ DỊCH VỤ

Bộ Y tế đang dự thảo Thông tư hướng dẫn thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh (KCB) bảo hiểm y tế theo giá dịch vụ.

Dự thảo nêu rõ, thanh toán theo giá dịch vụ là phương thức thanh toán chi phí KCB trên cơ sở giá dịch vụ KCB do cấp có thẩm quyền quy định và chi phí về thuốc, hóa chất, vật tư y tế, máu, chế phẩm máu chưa được tính vào giá dịch vụ được sử dụng cho người bệnh tại cơ sở KCB.

Thanh toán theo giá dịch vụ KCB được áp dụng để thanh toán chi phí KCB bảo hiểm y tế, trừ chi phí của các dịch vụ y tế đã được thanh toán theo phương thức khác.

Nguyên tắc thanh toán theo giá dịch vụ được đề xuất như sau: Giá dịch vụ KCB bảo hiểm y tế áp dụng thống nhất đối với các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc; chi phí thuốc, hóa chất, vật tư y tế chưa tính vào giá dịch vụ KCB thì thanh toán theo giá mua theo quy định của pháp luật về đấu thầu; chi phí máu và chế phẩm máu thanh toán theo hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Thanh toán chi phí KCB bảo hiểm y tế theo giá dịch vụ hằng năm

Theo dự thảo, tổng mức thanh toán hằng năm được xác định theo công thức:

T= [Tn-x k] thuốc, hóa chất + [Tn-1 x k] vật tư y tế + [Tn-1máu, chế phẩm máu + [Tn-1dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh + Cn

Trong đó: T là tổng mức thanh toán chi phí KCB bảo hiểm y tế (BHYT) tại cơ sở bằng tổng mức thanh toán chi phí KCB nội trú và tổng mức thanh toán chi phí KCB ngoại trú.

Tn-1 là chi phí KCB bảo hiểm y tế năm trước liền kề tại cơ sở đã được cơ quan bảo hiểm xã hội thẩm định quyết toán, kể cả chi phí KCB BHYT được đưa vào quyết toán bổ sung hoặc thu hồi vào các năm sau. Trường hợp chi phí KCB BHYT đưa vào quyết toán bổ sung vào các năm được cộng vào Tn-1 , trường hợp chi phí KCB BHYT phải thu hồi vào các năm sau thì giảm trừ vào Tn-1.

Tn-1 không bao gồm chi phí thanh toán trực tiếp và chi phí vận chuyển người bệnh.

k là hệ số điều chỉnh do biến động về giá thuốc, hóa chất, vật tư y tế tại cơ sở KCB tương ứng của từng yếu tố thuốc, hóa chất, vật tư y tế chưa được tính vào giá dịch vụ, không bao gồm các chi phí đã được tính trong Cn. Căn cứ chỉ số giá của từng yếu tố thuốc, hóa chất, vật tư y tế do Tổng cục Thống kê công bố, Bộ Y tế thông báo hệ số k sau khi thống nhất với Bộ Tài chính. Trong thời gian Bộ Y tế chưa thông báo thì tạm thời áp dụng k = 1.

Cn là phần chi phí phát sinh tăng hoặc giảm trong năm tại cơ sở KCB.

Theo dự thảo, Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí KCB theo báo cáo quyết toán năm của cơ sở KCB đã được thẩm định nhưng không vượt tổng mức thanh toán chi phí KCB bảo hiểm y tế được xác định.

Trường hợp cơ sở KCB áp dụng phương thức thanh toán theo định suất hoặc trường hợp bệnh (DRG), chi phí thực hiện theo định suất hoặc DRG được thanh toán theo hướng dẫn về phương thức thanh toán theo định suất và DRG.

Chi phí KCB ngoại trú ngoài chi phí thanh toán theo định suất và chi phí điều trị nội trú ngoài chi phí thanh toán theo DRG được xác định và thanh toán dựa trên chi phí của thuốc, hóa chất, vật tư, thiết bị y tế, dịch vụ kỹ thuật y tế được sử dụng cho người bệnh.

Trường hợp cơ sở KCB thực hiện thanh toán theo định suất, không thực hiện theo DRG thì tổng mức thanh toán theo giá dịch vụ được xác định như sau: Đối với chi phí điều trị nội trú được xác định theo tổng mức thanh toán năm nêu trên; đối với chi phí KCB ngoại trú ngoài định suất được xác định dựa trên chi phí của thuốc, hóa chất, vật tư, thiết bị y tế, dịch vụ kỹ thuật y tế được sử dụng cho người bệnh.

Trường hợp cơ sở KCB thực hiện thanh toán theo DRG, không thực hiện thanh toán theo định suất thì tổng mức thanh toán theo giá dịch vụ được xác định nư sau: Đối với chi phí điều trị ngoại trú được xác định theo tổng mức thanh toán năm nêu trên; đối với chi phí điều trị nội trú ngoài DRG được xác định dựa trên chi phí của thuốc, hóa chất, vật tư, thiết bị y tế, dịch vụ kỹ thuật y tế được sử dụng cho người bệnh.

Theo baochinhphu.vn.

Liên quan