HƯỚNG DẪN BỐ TRÍ NGUỒN KINH PHÍ PHỤC VỤ PHÒNG, CHỐNG COVID-19

Ngày 12/5/2021, Bộ Tài chính ban hành Công văn 4841/BTC-HCSN về nguồn kinh phí và cơ chế mua sắm trong điều kiện có dịch bệnh Covid-19.

Theo đó, đối với nguồn kinh phí phục vụ phòng, chống dịch Covid-19:

Bộ Tài chính đề nghị các địa phương chủ động bố trí nguồn ngân sách địa phương và các nguồn kinh phí hợp pháp khác để phòng, chống dịch Covid-19 theo phương án phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế;

Đảm bảo đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả; Không để thiếu kinh phí, nhất là kinh phí mua sắm sinh phẩm, vật tư y tế.

Ngân sách trung ương hỗ trợ các địa phương để thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định tại Quyết định 482/QĐ-TTg ngày 29/3/2021.

Trong tổ chức thực hiện, trường hợp địa phương có khó khăn về cân đối ngân sách địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh kịp thời báo cáo về Bộ Tài chính để xem xét xử lý theo quy định.

Xem chi tiết tại Công văn 4841/BTC-HCSN ban hành ngày 12/5/2021.

Theo thuvienphapluat.vn

Liên quan