HƯỚNG DẪN THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ SẮP XẾP LẠI, XỬ LÝ NHÀ, ĐẤT TRONG HỆ THỐNG TAND

Ngày 8/4/2021, Tòa án nhân dân (TAND) tối cao ban hành Công văn 83/TANDTC-KHTC về hướng dẫn thủ tục sắp xếp lại, xử lý nhà, đất trong hệ thống TAND.

Theo đó, trình tự, thủ tục thực hiện đối với các cơ sở nhà, đất đề nghị sắp xếp lại, xử lý nhà, đất trong hệ thống TAND như sau:

Đối với cơ sở nhà, đất đề xuất phương án bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất

– Việc bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất của đơn vị được thực hiện trong các trường hợp sau:

+ Nhà, đất dôi dư không có nhu cầu sử dụng sau khi sắp xếp lại;

+ Tạo nguồn vốn để đầu tư xây dựng, nâng cấp, cải tạo trụ sở làm việc của các đơn vị trong hệ thống Tòa án nhân dân.

 – Đơn vị trực tiếp quản lý, sử dụng nhà, đất:

+ Lập báo cáo kê khai và đề xuất phương án bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với cơ sở nhà, đất dôi dư, không có nhu cầu sử dụng hoặc sử dụng không hiệu quả;

(Theo mẫu số 01 kèm theo Công văn này)

+ Công văn đề xuất phương án bán đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất;

+ Các hồ sơ, tài liệu có liên quan (nếu có): Quyết định giao đất; GCN quyền sử dụng đất của cơ sở nhà, đất dôi dư; Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư; Biên bản bàn giao, nghiệm thu công trình để đưa vào sử dụng của trụ sở làm việc hiện tại của đơn vị…

Đơn vị quản lý cấp trên

Đơn vị cấp đề xuất phương án xử lý đối với các cơ sở nhà, đất dôi dư của các đơn vị thuộc phạm vi quản lý theo Mẫu số 01 đính kèm Công văn này, gửi TAND tối cao phê duyệt. Hồ sơ trình TAND tối cao gồm các tài liệu sau:

+ Báo cáo kê khai và Công văn đề xuất phương án xử lý đối với các cơ sở nhà, đất của các đơn vị các đơn vị thuộc phạm vi quản lý;

(Theo mẫu số 01 kèm theo Công văn này)

+ Công văn đề xuất phương án sắp xếp của đơn vị trực tiếp quản lý, sử dụng;

– Văn bản đồng ý phương án bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất của UBND tỉnh nơi có nhà, đất dôi dư gửi TAND tối cao (nếu có);

+ Văn bản xác định giá trị tài sản trên đất, giá trị quyền sử dụng đất tại thời điểm đề xuất: Giá trị tài sản trên đất là nguyên giá tài sản trên đất theo sổ kế toán; Giá trị sử dụng đất được xác định bằng (=) diện tích đất đang quản lý, sử dụng nhân (x) giá đất theo mục đích đất ở tại Bảng giá đất do UBND cấp tỉnh ban hành nhân (x) với hệ số điều chỉnh giá đất do UBND cấp tỉnh quy định.

+ Văn bản chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất trụ sở cơ quan sang đất ở hoặc đất hỗn hợp;

+ Các hồ sơ, tài liệu có liên quan (nếu có): Quyết định giao đất; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư, Biên bản bàn giao, nghiệm thu công trình để đưa vào sử dụng của trụ sở làm việc hiện tại của đơn vị.

– Tòa án nhân dân tối cao (Cục Kế hoạch- Tài chính)

Chủ trì tổ chức kiểm tra hiện trạng quản lý, sử dụng nhà, đất và lập thành Biên bản theo mẫu số 02 kèm theo Công văn này

Đối với cơ sở nhà, đất đề xuất phương án điều chuyển hoặc chuyển giao về địa phương quản lý, xử lý

Đơn vị trực tiếp quản lý, sử dụng nhà, đất:

+ Lập báo cáo kê khai và đề xuất phương án sắp xếp đối với cơ sở nhà, đất dôi dư, không có nhu cầu sử dụng hoặc sử dụng không hiệu quả;

+ Công văn đề xuất phương án sắp xếp;

+ Các hồ sơ, tài liệu có liên quan (nếu có): Quyết định giao đất, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của cơ sở nhà, đất dôi dư; Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư, biên bản nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng của trụ sở làm việc hiện tại của đơn vị…

Đơn vị quản lý cấp trên

Đơn vị cấp trên tổng hợp, xem xét và đề xuất phương án xử lý đối với cơ sở nhà, đất dôi dư của các đơn vị thuộc phạm vi quản lý theo Mẫu số 01 đính kèm Công văn này, gửi Tòa án nhân dân tối cao phê duyệt. Hồ sơ trình Tòa án nhân dân tối cao gồm các tài liệu sau:

+ Báo cáo kê khai và Công văn đề xuất phương án sắp xếp lại, xử lý (điều chuyển hoặc chuyển giao về địa phương quản lý, xử lý) đối với cơ sở nhà, đất dôi dư của các đơn vị thuộc phạm vi quản lý;

(Theo mẫu số 01 kèm theo Công văn này)

+ Công văn đề xuất phương án sắp xếp của đơn vị trực tiếp quản lý, sử dụng;

+ Văn bản đồng ý phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất dôi dư của Ủy ban nhân dân tỉnh nơi có nhà, đất dôi dư gửi Tòa án nhân dân tối cao (nếu có);

+ Các hồ sơ, tài liệu có liên quan (nếu có): Quyết định giao đất, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của cơ sở nhà, đất dôi dư, Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư, biên bản nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng của trụ sở làm việc hiện tại của đơn vị…

Tòa án nhân dân tối cao (Cục Kế hoạch- Tài chính)

Chủ trì tổ chức kiểm tra hiện trạng quản lý, sử dụng nhà, đất và lập thành Biên bản theo mẫu số 02 kèm theo Công văn này

Đối với cơ sở nhà, đất đề xuất phương án điều chuyển trong nội bộ Tòa án hai cấp thuộc tỉnh

Thực hiện như quy định Đối với cơ sở nhà, đất đề xuất phương án điều chuyển hoặc chuyển giao về địa phương quản lý, xử lý.

Theo thuvienphapluat.vn

Liên quan