KHAI BÁO HOẠT ĐỘNG CƠ SỞ DỊCH VỤ PHOTOCOPY

Cơ sở dịch vụ photocopy phải thực hiện khai báo hoạt động với cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn luật định. Sau đây, Dữ Liệu Pháp Lý sẽ cụ thể nội dung này theo Nghị định 60/2014/NĐ-CPNghị định 25/2018/NĐ-CPThông tư 03/2015/TT-BTTTT.

1. Khái niệm

Cơ sở dịch vụ photocopy là doanh nghiệp, hộ kinh doanh, đơn vị sự nghiệp công lập trực tiếp cung cấp dịch vụ photocopy. (khoản 7 Điều 2 Nghị định 60/2014/NĐ-CP)

2. Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy

a) Trách nhiệm của cơ sở dịch vụ photocopy(Điều 26 Nghị định 60/2014/NĐ-CP)

– Thực hiện khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy theo quy định tại Điều 25 Nghị định này.

– Hoạt động đúng địa điểm đã khai báo.

– Chấp hành các yêu cầu quản lý của cơ quan quản lý nhà nước.

– Xuất trình hồ sơ, giấy tờ liên quan đến hoạt động của cơ sở dịch vụ photocopy và chấp hành việc giải trình, báo cáo đầy đủ, trung thực theo yêu cầu của cơ quan, người có thẩm quyền thi hành nhiệm vụ kiểm tra, thanh tra theo quy định của pháp luật.

– Báo cáo kịp thời với cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động in khi phát hiện giấy tờ, tài liệu nhận photocopy có nội dung vi phạm Khoản 1 Điều 9 Nghị định này.

– Tuân thủ quy định của Nghị định này và các quy định khác của pháp luật có liên quan; người đứng đầu cơ sở dịch vụ photocopy phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động của cơ sở dịch vụ photocopy.

b) Thời hạn thực hiện: Chậm nhất 10 ngày trước khi hoạt động, cơ sở dịch vụ photocopy phải khai báo với Ủy ban nhân dân cấp huyện. (khoản 1 Điều 25 Nghị định 60/2014/NĐ-CP)

c) Thẩm quyền: Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm cập nhật thông tin trong tờ khai vào cơ sở dữ liệu của cơ quan mình để quản lý. (khoản 4 Điều 25 Nghị định 60/2014/NĐ-CP)

Lưu ý:

Cơ sở in, cơ sở dịch vụ photocopy hoạt động nhưng không có giấy phép hoạt động in, không đăng ký hoạt động, không khai báo hoạt động là một trong những hành vi bị nghiêm cấm được quy định tại Điều 9 Nghị định 60/2014/NĐ-CP.

Kết luận:

Người thực hiện khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy cần tuân thủ quy định của Nghị định 60/2014/NĐ-CPNghị định 25/2018/NĐ-CPThông tư 03/2015/TT-BTTTT.

Chi tiết trình tự, hồ sơ, mẫu đơn thực hiện xem tại đây:

Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy

Liên quan