KIÊN QUYẾT CẮT BỎ DỰ ÁN CHƯA THỰC SỰ CẦN THIẾT, KÉM HIỆU QUẢ

Ngày 23/5/2021, Thủ tướng ban hành Chỉ thị 13/CT-TTg về đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng xây dựng Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, các bộ, cơ quan trung ương và địa phương cần triển khai ngay một số nhiệm vụ sau:

– Khẩn trương tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tổ chức rà soát toàn bộ các dự án dự kiến bố trí kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025;

– Kiên quyết cắt bỏ những dự án chưa thực sự cần thiết, kém hiệu quả; Cắt giảm số lượng các dự án khởi công mới,…

Không bố trí vốn ngân sách trung ương cho các dự án khởi công mới nhóm C của địa phương, trừ trường hợp đã có ý kiến của Thủ tướng Chính phủ.

– Các chương trình, dự án thực hiện 02 kỳ kế hoạch đầu tư công trung hạn phải bảo đảm đúng quy định, không vượt quá 20% tổng số vốn theo quy định tại khoản 2 Điều 89 Luật Đầu tư công.

– Mục tiêu tổng số dự án đầu tư công từ nguồn ngân sách trung ương của cả nước giai đoạn 2021 – 2025khoảng 5.000 dự án.

Xem chi tiết nội dung tại Chỉ thị 13/CT-TTg ngày 23/5/2021.

Theo thuvienphapluat.vn

Liên quan