NGHỊ ĐỊNH VÀ THÔNG TƯ SẮP HẾT HIỆU LỰC TRONG THÁNG 6/2021

Dữ Liệu Pháp Lý xin giới thiệu đến Quý khách hàng những Nghị định và Thông tư sắp hết hiệu lực trong tháng 6/2021.
I. Nghị định

STT

Văn bản

Ngày hiệu lực
1.

 

Nghị định 136/2013/NĐ-CP quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội Ngày ban hành: 21/10/2013
Ngày hiệu lực: 01/01/2014
Còn hiệu lực đến: 30/06/2021
2. Nghị định 31/2014/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết và biện pháp thi hành Luật Cư trú
Ngày ban hành: 18/04/2014
Ngày hiệu lực: 15/06/2014
Còn hiệu lực đến: 30/06/2021

 

II. Thông tư

STT Văn bản Ngày hiệu lực
1. Thông tư 04/2009/TT-BYT ban hành “quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống” do Bộ Y tế ban hành
Ngày ban hành: 17/06/2009
Ngày hiệu lực: 01/12/2009
Còn hiệu lực đến: 30/06/2021
2. Thông tư 05/2009/TT-BYT ban hành “quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt” do Bộ Y tế ban hành
Ngày ban hành: 17/06/2009
Ngày hiệu lực: 01/12/2009
Còn hiệu lực đến: 30/06/2021
3. Thông tư 08/2011/TT-BLĐTBXH về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với thang máy điện do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành
Ngày ban hành: 22/04/2011
Ngày hiệu lực: 06/06/2011
Còn hiệu lực đến: 30/06/2021
4. Thông tư 42/2013/TT-BLĐTBXH về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia an toàn lao động đối với thang máy thủy lực do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành
Ngày ban hành: 30/12/2013
Ngày hiệu lực: 28/06/2014
Còn hiệu lực đến: 30/06/2021
5. Thông tư 36/2014/TT-BCA về biểu mẫu sử dụng trong đăng ký, quản lý cư trú do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành
Ngày ban hành: 09/09/2014
Ngày hiệu lực: 28/10/2014
Còn hiệu lực đến: 30/06/2021
6. Thông tư 35/2014/TT-BCA hướng dẫn Luật Cư trú và Nghị định 31/2014/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành
Ngày ban hành: 09/09/2014
Ngày hiệu lực: 28/10/2014
Còn hiệu lực đến: 30/06/2021
7. Thông tư 09/2014/TT-BVHTTDL quy định công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành văn hóa, thể thao và du lịch do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
Ngày ban hành: 29/09/2014 
Ngày hiệu lực: 14/11/2014
Còn hiệu lực đến: 30/06/2021
8. Thông tư 23/2015/TT-BTTTT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị đầu cuối thông tin di động W-CDMA FDD do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
Ngày ban hành: 17/08/2015 
Ngày hiệu lực: 01/03/2016
Còn hiệu lực đến: 30/06/2021
9. Thông tư 22/2015/TT-BTTTT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị đầu cuối thông tin di động GSM do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
Ngày ban hành: 17/08/2015
Ngày hiệu lực: 01/03/2016
Còn hiệu lực đến: 30/06/2021
10.    Thông tư 07/2016/TT-BTTTT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về pin lithium cho thiết bị cầm tay do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
Ngày ban hành: 17/03/2016
Ngày hiệu lực: 01/10/2016
Còn hiệu lực đến: 30/06/2021
11.    Thông tư 16/2016/TT-BVHTTDL hướng dẫn thực hiện Quyết định 650/QĐ-TTg phê duyệt Đề án tiếp tục hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật, báo chí ở Trung ương và các Hội Văn học nghệ thuật địa phương; hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao ở địa phương giai đoạn 2016-2020
Ngày ban hành: 27/12/2016
Ngày hiệu lực: 10/02/2017
Còn hiệu lực đến: 30/06/2021
12 Thông tư 29/2017/TT-BYT quy định về tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
Ngày ban hành: 10/07/2017
Ngày hiệu lực: 01/09/2017
Còn hiệu lực đến: 30/06/2021
13 Thông tư 44/2016/TT-BYT sửa đổi Khoản 1 Điều 9 Thông tư liên tịch 56/2015/TTLT-BYT-BNV quy định về tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
Ngày ban hành: 15/12/2016 
Ngày hiệu lực: 01/02/2017
Còn hiệu lực đến: 30/06/2021
14 Thông tư 48/2016/TT-BLĐTBXH ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với Thang máy điện không buồng máy do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành
Ngày ban hành: 28/12/2016
Ngày hiệu lực: 01/08/2017
Còn hiệu lực đến: 30/06/2021
15 Thông tư 40/2018/TT-BTC hướng dẫn việc bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa của doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thực hiện chuyển đổi thành công ty cổ phần do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày ban hành: 04/05/2018
Ngày hiệu lực: 18/06/2018
Còn hiệu lực đến: 30/06/2021
16 Thông tư 122/2017/TT-BTC về Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 12 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày ban hành: 15/11/2017
Ngày hiệu lực: 01/01/2018
Còn hiệu lực đến: 30/06/2021
17 Thông tư 02/2018/TT-BTTTT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị đầu cuối thông tin di động E-UTRA – Phần truy nhập vô tuyến do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
Ngày ban hành: 13/04/2018
Ngày hiệu lực: 01/07/2019
Còn hiệu lực đến: 30/06/2021
18 Thông tư 34/2019/TT-BTC sửa đổi Thông tư 40/2018/TT-BTC hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa của doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thực hiện chuyển đổi thành công ty cổ phần do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày ban hành: 11/06/2019
Ngày hiệu lực: 29/07/2019
Còn hiệu lực đến: 30/06/2021
19 Thông tư 09/2019/TT-BVHTTDL quy định về tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao; Sở Du lịch thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
Ngày ban hành: 09/09/2019
Ngày hiệu lực: 25/10/2019
Còn hiệu lực đến: 30/06/2021
20 Thông tư 112/2020/TT-BTC quy định về mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19 do Bộ Tài chính ban hành
Ngày ban hành: 29/12/2020
Ngày hiệu lực: 01/01/2021
Còn hiệu lực đến: 30/06/2021

 

Dữ Liệu Pháp Lý trân trọng gửi đến quý khách!

Liên quan