SỬA ĐỔI, BỔ SUNG DANH MỤC DỊCH VỤ XUẤT, NHẬP KHẨU VIỆT NAM

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục dịch vụ xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, Danh mục dịch vụ xuất, nhập khẩu Việt Nam (VCITS 2011) ban hành theo Quyết định số 28/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trong những năm qua đã phát huy tốt vai trò trong công tác quản lý, xây dựng kế hoạch và thống kê. Cụ thể, trong quản lý kinh tế xã hội của đất nước, VCITS 2011 đóng vai trò quan trọng cho việc điều hành chính sách xuất, nhập khẩu dịch vụ, trong hoạch định chính sách, quy hoạch và xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội.

Tuy nhiên, đến nay VCITS 2011 cần được sửa đổi, ban hành mới vì một số lý do sau:

VCITS 2011 gồm 12 nhóm dịch vụ được chi tiết thành các phân nhóm, sản phẩm dịch vụ với mã hóa 4 chữ số. Trong 12 nhóm này, 11 nhóm (trừ dịch vụ Logistic) sử dụng toàn bộ nội dung và mã 3 chữ số của danh mục EBOPS, sau đó chi tiết thêm một chữ số nhằm phù hợp yêu cầu của nước ta. Qua 9 năm áp dụng, phân nhóm của VCITS 2011 cần phải sửa đổi để đáp ứng ngày càng cao nhu cầu về thông tin thống kê phục vụ cho quá trình đàm phán, hội nhập, công tác thống kê xuất nhập khẩu dịch vụ cần phải được nâng cao, đảm bảo tính so sánh và các chuẩn mực quốc tế.

Xuất phát từ yêu cầu đó, Danh mục dịch vụ xuất, nhập khẩu Việt nam cần được sửa đổi, ban hành phù hợp với điều kiện thực tế.

Cụ thể, dự thảo đề xuất Danh mục dịch vụ xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam gồm 12 nhóm dịch vụ sau:

1.Dịch vụ gia công;

2. Dịch vụ bảo dưỡng, bảo trì và sửa chữa chưa được chi tiết ở nơi khác;

3.Dịch vụ vận tải;

4. Dịch vụ du lịch và dịch vụ đi lại khác;

5.Dịch vụ xây dựng;

6. Dịch vụ bảo hiểm và hưu trí;

7. Dịch vụ tài chính;

8. Phí sử dụng quyền sở hữu trí tuệ;

9. Dịch vụ máy tính, thông tin và viễn thông;

10. Dịch vụ kinh doanh khác;

11. Dịch vụ cá nhân, văn hóa và giải trí;

12. Hàng hóa, dịch vụ Chính phủ chưa phân loại ở nơi khác.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo này tại Cổng Thông tin điện tử của Bộ.

Nguồn: baochinhphu.vn

Liên quan