Thay đổi đối tượng mua bảo hiểm TNDS bắt buộc với bên thứ ba trong xây dựng

Ngày 10/3/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 20/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 119/2015/NĐ-CP, trong đó thay đổi đối tượng mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc với bên thứ ba trong xây dựng.

Cụ thể, nhà thầu thi công xây dựng phải mua bảo hiểm đối với người lao động thi công trên công trường và bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc với bên thứ ba.

(Trước đây, nhà thầu thi công xây dựng chỉ phải mua bảo hiểm đối với người lao động thi công trên công trường, còn bên nhận thầu mới có trách nhiệm tham gia bảo hiểm trách nhiệm dân sự với bên thứ ba)

Một số quy định về bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc với bên thứ ba trong xây dựng:

* Thời hạn bảo hiểm

Thời hạn bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự đối với bên thứ ba là khoảng thời gian cụ thể, tính từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc thời gian xây dựng căn cứ vào hợp đồng xây dựng và được ghi trong hợp đồng bảo hiểm.

* Phạm vi bảo hiểm

Đối với bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự đối với bên thứ ba: Doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện trách nhiệm bồi thường cho nhà thầu thi công xây dựng những khoản tiền mà theo quy định của pháp luật nhà thầu thi công xây dựng có trách nhiệm bồi thường cho bên thứ ba đối với những thiệt hại ngoài hợp đồng về sức khỏe, tính mạng, tài sản phát sinh trực tiếp trong quá trình thi công xây dựng và chi phí pháp lý có liên quan (nếu có) thuộc phạm vi trách nhiệm bảo hiểm theo thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm.

* Loại trừ trách nhiệm bảo hiểm

Doanh nghiệp bảo hiểm không có trách nhiệm bồi thường cho các tổn thất sau:

– Tổn thất phát sinh từ hành vi cố ý;

– Tổn thất không mang tính ngẫu nhiên;

– Tổn thất không lượng hóa được bằng tiền;

– Tổn thất mang tính thảm họa;

– Tổn thất phát sinh trong trường hợp bên mua bảo hiểm không có quyền lợi có thể được bảo hiểm.

– Tổn thất theo tập quán quốc tế do các bên tham gia bảo hiểm thỏa thuận áp dụng nếu tập quán đó không trái với pháp luật Việt Nam.

* Số tiền bảo hiểm tối thiểu

– Số tiền bảo hiểm tối thiểu đối với thiệt hại về sức khỏe, tính mạng là một trăm (100) triệu đồng cho một người trong một vụ và không giới hạn số vụ tổn thất.

– Số tiền bảo hiểm tối thiểu đối với thiệt hại về tài sản và chi phí pháp lý có liên quan (nếu có) được xác định như sau:

+ Đối với công trình có giá trị dưới 1.000 (một nghìn) tỷ đồng, số tiền bảo hiểm tối thiểu đối với thiệt hại về tài sản và chi phí pháp lý có liên quan (nếu có) là 10% giá trị công trình cho cả thời hạn bảo hiểm và không giới hạn số vụ tổn thất.

+ Đối với công trình có giá trị từ 1.000 (một nghìn tỷ đồng trở lên, số tiền bảo hiểm tối thiểu đối với thiệt hại về tài sản và chi phí pháp lý có liên quan (nếu có) là 100 (một trăm) tỷ đồng cho cả thời hạn bảo hiểm và không giới hạn số vụ tổn thất.

Nghị định 20/2022/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/7/2022.

Liên quan