Thời gian tính phí dịch vụ duy trì trạng thái chứng thư số

Ngày 23/3/2022, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 19/2022/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dịch vụ duy trì hệ thống kiểm tra trạng thái chứng thư số.

Theo đó, thời gian tính phí dịch vụ duy trì hệ thống kiểm tra trạng thái chứng thư số được tính:

– Từ tháng chứng thư số được cấp cho thuê bao bắt đầu có hiệu lực hoạt động đến tháng trước liền kề tháng thuê bao hết hạn sử dụng.

– Trường hợp chứng thư số có hiệu lực và hết hiệu lực trong cùng tháng thì tính là một tháng.

(Hiện hành, quy định chứng thư số do doanh nghiệp cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số cấp cho thuê bao phát sinh hiệu lực hoạt động tại bất cứ thời điểm nào của tháng được tính là 01 tháng sử dụng)

Mức thu phí dịch vụ này là 3.000 đồng/tháng/01 chứng thư số của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số cấp cho thuê bao là tổ chức, doanh nghiệp (không bao gồm các nhân).

Thông tư 19/2022/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/6/2022; thay thế Thông tư 305/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 và Thông tư 17/2018/TT-BTC ngày 09/02/2018.

Liên quan