Thủ tục báo tăng/giảm, điều chỉnh tiền lương đóng BHXH

Hiện nay, thủ tục báo tăng, báo giảm, điều chỉnh đóng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp là dịch vụ công mức độ 4 và được hướng dẫn như sau:

Thủ tục báo tăng/giảm, điều chỉnh đóng BHXH áp dụng với các trường hợp: Tăng mới lao động; Báo giảm lao động đối với các trường hợp người lao động chuyển đi; nghỉ việc, chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc; Báo giảm do nghỉ hưởng chế độ BHXH (hưu trí, bảo lưu, ốm đau, thai sản); Báo giảm do nghỉ không lương, tạm hoãn hợp đồng lao động, ngừng việc không hưởng lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng; Điều chỉnh đóng BHXH (người lao động thay đổi tiền lương đóng BHXH).

1. Thành phần hồ sơ báo tăng/giảm, điều chỉnh đóng BHXH

**NLĐ: NLĐ chưa có mã số BHXH (hoặc tra cứu không thấy mã số BHXH): Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS).

**Đơn vị SDLĐ:

– Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN (Mẫu D02-LT);

– Bảng kê thông tin (Mẫu D01-TS).

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

2. Trình tự thực hiện báo tăng/giảm, điều chỉnh đóng BHXH

Bước 1:

**NLĐ:

– Trường hợp đã có mã số BHXH thì cung cấp mã số BHXH cho đơn vị;

– Trường hợp chưa có mã số BHXH: lập Tờ khai TK1-TS.

**Đơn vị SDLĐ lập, nộp hồ sơ gửi cơ quan BHXH:

– Lập Mẫu D02-LT;

– Lập Mẫu D01-TS.

Bước 2. Cơ quan BHXH tiếp nhận hồ sơ.

Bước 3. Đơn vị nhận kết quả đã giải quyết.

3. Cách thức thực hiện báo tăng/giảm, điều chỉnh đóng BHXH

Bước 1. Nộp hồ sơ: Đơn vị SDLĐ lựa chọn nộp hồ sơ theo một trong các hình thức sau:

– Lập hồ sơ điện tử, ký số và gửi lên Cổng Dịch vụ công của BHXH Việt Nam hoặc qua tổ chức I-VAN hoặc qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia;

– Qua Bưu chính;

– Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của cơ quan BHXH cấp tỉnh, cấp huyện hoặc tại Trung tâm Phục vụ HCC các cấp.

Bước 2. Nhận kết quả giải quyết theo các hình thức đã đăng ký.

4. Thời hạn giải quyết thủ tục báo tăng/giảm, điều chỉnh đóng BHXH

Không quá 03 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định đối với trường hợp điều chỉnh tăng tiền lương đã đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN;

Không quá 5 ngày đối với các trường hợp còn lại.

**Kết quả giải quyết

– Trường hợp tăng, giảm lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN: Sổ BHXH, thẻ BHYT.

– Trường hợp điều chỉnh tăng, giảm tiền lương đã đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN: Cơ quan BHXH ghi nhận kết quả vào cơ sở dữ liệu.

Căn cứ: Quyết định 896/QĐ-BHXH năm 2021

Liên quan