Tiếng Anh, tin học là môn học bắt buộc từ lớp 3 năm học 2022-2023

Tiếng Anh, tin học là môn học bắt buộc từ lớp 3 năm học 2022-2023 là nội dung được đề cập đến tại Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT.

Để tổ chức dạy học môn Tiếng Anh và môn tin học theo chương trình GDPT 2018 cấp Tiểu học từ năm học 2022-2023, Bộ GDĐT ban hành Công văn 816/BGDĐT-GDTH yêu cầu các Sở GDĐT thực hiện một số nội dung sau:

Về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học

Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là UBND cấp tỉnh) chỉ đạo thực hiện sắp xếp, tổ chức mạng lưới trường học, các điểm trường, lớp học cấp tiểu học phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, thuận lợi và đáp ứng nhu cầu người học theo hướng dẫn của Bộ GDĐT để thực hiện mục tiêu giáo dục Tiểu học là giáo dục bắt buộc theo quy định của Luật Giáo dục 2019; có phương án kịp thời đầu tư, trang bị cơ sở vật chất, thiết bị dạy học bảo đảm thực hiện Chương trình GDPT 2018 theo các văn bản hướng dẫn của Bộ GDĐT đáp ứng các điều kiện để tổ chức dạy học môn Tiếng Anh và môn Tin học theo lộ trình quy định.

Về đội ngũ giáo viên

Tham mưu UBND cấp tỉnh chỉ đạo các địa phương thực hiện các giải pháp tuyển dụng, kí hợp đồng lao động, hợp đồng thỉnh giảng theo hướng dẫn tại Công văn 371/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 26/01/2021 về việc chuẩn bị đội ngũ giáo viên Tiếng Anh, Tin học dạy Tiểu học bắt đầu từ năm học 2022 – 2023 bảo đảm đủ giáo viên để tổ chức dạy học môn Tiếng Anh và môn Tin học theo lộ trình quy định.

Tổ chức bồi dưỡng giáo viên theo nội dung, chương trình, kế hoạch đã được Bộ GDĐT ban hành, bảo đảm giáo viên được bồi dưỡng về chương trình môn học, tập huấn sử dụng sách giáo khoa (SGK) trước khi được phân công giảng dạy.

Về sách giáo khoa, tài liệu dạy học

Tham mưu UBND cấp tỉnh chỉ đạo thực hiện việc lựa chọn, cung ứng, tập huấn sử dụng SGK theo hướng dẫn của Bộ GDĐT trong đó cần đặc biệt quan tâm ý kiến từ các tổ chuyên môn trong quá trình lựa chọn SGK; tổ chức cung ứng SGK bảo đảm đủ số lượng, chất lượng, đúng tiến độ, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng chậm, thiếu SGK; phối hợp với các Nhà xuất bản có SGK được lựa chọn tổ chức tập huấn cho giáo viên sử dụng SGK trong quá trình tổ chức dạy học.

Công văn 816/BGDĐT-GDTH được ban hành 09/3/2022.

Liên quan