TIẾP TỤC HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP

Tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp là những quy định nhằm đảm bảo quyền lợi của người lao động khi đã hết bị tam dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp có nhu cầu được tiếp tục hưởng. Việc giải quyết thủ tục này được thể hiện theo Luật việc làm, Nghị định 28/2015/NĐ-CP và Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH. Sau đây, Dữ Liệu Pháp Lý sẽ cụ thể những nội dung như sau:

1. Điều kiện để được tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp. 

Căn cứ khoản 2 Điều 53 Luật việc làm và khoản 1 Điều 20 Nghị định 28/2015/NĐ-CP quy định: người lao động bị tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định tại Khoản 1 Điều 53 Luật Việc làm sẽ được tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp nếu thỏa mãn đủ các điều kiện sau:

– Vẫn còn thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quyết định của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

– Tiếp tục thực hiện thông báo về việc tìm kiếm việc làm hằng tháng theo quy định tại Điều 52 của Luật việc làm.
Thì trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày người lao động đến thông báo về việc tìm kiếm việc làm, trung tâm dịch vụ việc làm trình Giám đốc Sở Lao động -Thương binh và Xã hội quyết định về việc tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp cho người lao động.

Lưu ý:

– Căn cứ khoản 7 Điều 19 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXHquyết định của Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội về việc tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với người lao động đang bị tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp thực hiện theo Mẫu số 07 ban hành kèm theo thông tư này.

Kết luận: Tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp là một quyền lợi của người lao động khi có yêu cầu. Khi thực hiện người lao động cần xem quy định tại Luật việc làm, Nghị định 28/2015/NĐ-CP và Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH.

Liên quan