TP.HCM hỗ trợ 100% chi phí đào tạo nghề cho NLĐ doanh nghiệp vừa và nhỏ

UBND TP.HCM ban hành Kế hoạch 187/KH-UBNDKế hoạch 187/KH-UBND ngày 19/01/2022 về việc hỗ trợ đào tạo nghề đối với NLĐ đang làm việc trong doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Thành phố, cụ thể như sau:

 

1. Phạm vi, đối tượng được hỗ trợ đào tạo nghề

Căn cứ khoản 1 Mục II Kế hoạch 187/KH-UBND, đối tượng được hỗ trợ đào tạo nghề được quy định như sau:

– NLĐ đang làm việc trong doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Thành phố theo quy định tại khoản 2 Điều 14 Nghị định 39/2018/NĐ-CP, được doanh nghiệp cử tham gia các khóa đào tạo nghề trình độ sơ cấp hoạt dưới 03 tháng. 

– Về độ tuổi: Không quá 50 tuổi đối với nam và 45 tuổi đối với nữ (tính đến thời điểm sử dụng các chính sách liên quan). 

2. Chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho NLĐ doanh nghiệp vừa và nhỏ

– NLĐ thuộc đối tượng tại khoản 1 Mục II Kế hoạch 187/KH-UBND khi tham gia các khóa đào tạo nghề trình độ sơ cấp hoặc chương trình đào tạo dưới ba tháng được:

+ Hỗ trợ 100% chi phí đào tạo nhưng tối đa không quá 2.000.000 đồng/người/khóa học;

+ Mỗi người chỉ được hưởng chính sách hỗ trợ này một lần (theo quy định tại Điều 12 Thông tư 49/2019/TT-BTC).

– Trường hợp chi phí đào tạo nghề do cơ sở đào tạo quy định cao hơn mức hỗ trợ và các chi phí phát sinh khác khi học viên tham gia khóa đào tạo, phần chi phí chênh lệch sẽ do doanh nghiệp nhỏ và vừa và NLĐ thỏa thuận đóng góp và sự hỗ trợ của tổ chức, cá nhân và các nguồn kinh phí hợp pháp khác. 

– Ưu tiên hỗ trợ đào tạo nghề đối với NLĐ thuộc diện được hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, người khuyết tật, người dân tộc thiểu số, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người thuộc hộ gia đình bị thu hồi đất nông nghiệp, đất kinh doanh và NLĐ làm việc trong các doanh nghiệp do nữ làm chủ. 

3. Hoạt động hỗ trợ đào tạo nghề cho NLĐ doanh nghiệp nhỏ và vừa 

– Hỗ trợ đào tạo nghề trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng đối với NLĐ đang làm việc trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Thành phố thuộc phạm vi và đối tượng theo quy định tại khoản 1 Mục II Kế hoạch 187/KH-UBND. 

– Ngành nghề được hỗ trợ đào tạo: Do doanh nghiệp lựa chọn, xác định trên cơ sở ngành, nghề đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp và trong danh mục ngành, nghề đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng theo Quyết định 3560/QĐ-UBND ngày 15/10/2021 của UBND TP.HCM.

– Cơ sở đào tạo: Tất cả các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp đang hoạt động trên địa bàn Thành phố, được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp hoặc văn bản chấp thuận chủ trương của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội. 

Theo thuvienphapluat.vn

 

Liên quan