TỪ 01/7/2021, CÔNG DÂN PHẢI KHAI BÁO TẠM VẮNG TRONG 4 TRƯỜNG HỢP

Tạm vắng là việc công dân vắng mặt tại nơi cư trú trong một khoảng thời gian nhất định. Theo đó, công dân có trách nhiệm khai báo tạm vắng trong 4 trường hợp được quy định cụ thể tại Luật Cư trú 2020 (có hiệu lực thi hành ngày 01/7/2021) bao gồm:

Liên quan