CẤP, CẤP LẠI GIẤY PHÉP LÀM VIỆC TRONG KỲ NGHỈ CHO CÔNG DÂN NIU-DI-LÂN

Trong quá trình công dân Niu-Di-lân sang Việt Nam làm việc trong kỳ nghỉ, các cá nhân, tổ chức có thể thực hiện thủ tục Cấp, cấp lại giấy phép làm việc trong kỳ nghỉ cho công dân Niu-Di-lân. Sau đây, Dữ Liệu Pháp Lý sẽ thông tin một số vấn đề quan trọng về cấp, cấp lại giấp phép làm việc trong kỳ nghỉ cho công dân Niu-Di-lân, cụ thể như sau:

1. Điều kiện cấp giấy phép

Theo Điều 2 của Thông tư liên tịch 15/2012/TTLT-BLĐTBXH-BCA-BNG, điều kiện cấp giấy phép được quy định như sau:

Điều kiện cấp giấy phép thực hiện theo quy định tại Điều 5 Thỏa thuận giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Niu Di-lân ký ngày 29 tháng 12 năm 2011 về việc thực hiện Chương trình làm việc trong kỳ nghỉ và các điểm g và k của Điều 5 được hướng dẫn như sau:

– Công dân Niu Di-lân có văn bản chứng minh đã mở tài khoản ngân hàng tại Niu Di-lân và giao dịch được với các ngân hàng tại Việt Nam với tài khoản không được thấp hơn 4.200 Đô la Niu Di-lân.

– Đã được cấp giấy chứng nhận sức khỏe đủ điều kiện làm việc theo quy định của pháp luật Niu Di-lân. Giấy chứng nhận đủ sức khỏe đã được cấp không quá 180 (một trăm tám mươi) ngày tính đến ngày công dân Niu Di-lân nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép.

2. Sử dụng giấy phép

Theo Điều 9 của Thông tư liên tịch 15/2012/TTLT-BLĐTBXH-BCA-BNGviệc sử dụng giấy phép được quy định như sau:

– Trong thời hạn 05 (năm) ngày (tính theo ngày làm việc) kể từ ngày công dân Niu Di-lân làm việc cho người sử dụng lao động thì người sử dụng lao động phải xác nhận trong giấy phép với nội dung: họ và tên người sử dụng lao động; địa điểm làm việc và số điện thoại; vị trí công việc; ngày bắt đầu và ngày kết thúc làm việc.

– Công dân Niu Di-lân có trách nhiệm giữ giấy phép đã được cấp khi giấy phép đang còn hiệu lực.

– Công dân Niu Di-lân phải xuất trình giấy phép khi làm các thủ tục liên quan đến cư trú, xuất nhập cảnh và xuất trình theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

– Trong thời hạn 03 (ba) ngày (tính theo ngày làm việc) kể từ ngày người sử dụng lao động xác nhận trong giấy phép thì công dân Niu Di-lân gửi bản chụp giấy phép có xác nhận của người sử dụng lao động nêu tại khoản 1 Điều 9 Thông tư liên tịch 15/2012/TTLT-BLĐTBXH-BCA-BNG về Cục Việc làm (Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội) bằng đường bưu điện, fax hoặc thư điện tử.

3Cấp lại giấy phép

Có 02 trường hợp cấp lại giấy phép gồm: Giấy phép bị mất, Giấy phép bị hỏng (Theo khoản 1 Điều 10 của Thông tư liên tịch 15/2012/TTLT-BLĐTBXH-BCA-BNG)

4. Các trường hợp giấy phép hết hiệu lực hoặc vô hiệu

Theo quy định tại Điều 12 Thông tư liên tịch 15/2012/TTLT-BLĐTBXH-BCA-BNG, các trường hợp này bao gồm:

– Giấy phép hết thời hạn

– Giấy phép bị Cục Việc làm (Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội) thu hồi do không thực hiện quy định tại khoản 4 Điều 9 của Thông tư liên tịch 15/2012/TTLT-BLĐTBXH-BCA-BNG.

– Công dân Niu Di-lân thông báo với Cục Việc làm (Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội) về nước trước thời hạn.

– Công dân Niu Di-lân bị phạt tù giam, chết hoặc mất tích theo tuyên bố của tòa án

Lưu ý: Theo khoản 1 Điều 4 của Thông tư liên tịch 15/2012/TTLT-BLĐTBXH-BCA-BNG Thời hạn của giấy phép được cấp theo đề nghị của công dân Niu Di-lân nhưng không quá 12 (mười hai) tháng.

Mỗi năm, Cục Việc làm (Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội) cấp tối đa 100 giấy phép cho công dân Niu Di-lân đáp ứng được các điều kiện theo quy định của Thỏa thuận. (Theo Điều 7 của Thông tư liên tịch 15/2012/TTLT-BLĐTBXH-BCA-BNG).

Công dân Niu Di-lân phải nộp lệ phí cấp, cấp lại giấy phép tại nơi nhận giấy phép được cấp, cấp lại theo quy định của Bộ Tài chính. (Theo Điều 11 của Thông tư liên tịch 15/2012/TTLT-BLĐTBXH-BCA-BNG).

4. Trách nhiệm của công dân Niu-Di-lân

Theo quy định tại khoản 6 Điều 13 của Thông tư liên tịch 15/2012/TTLT-BLĐTBXH-BCA-BNG, công dân Niu-Di-lân cần có một số trách nhiệm sau:

– Nghiên cứu và thực hiện đầy đủ quy định của Thông tư liên tịch 15/2012/TTLT-BLĐTBXH-BCA-BNG và quy định của pháp luật Việt Nam;

– Nộp hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại giấy phép theo quy định;

– Nộp lệ phí cấp, cấp lại giấy phép; cấp thị thực; tiền fax thông báo kết quả xét duyệt nhận sự, cấp thị thực từ Cục Quản lý Xuất nhập cảnh (Bộ Công an) sang Đại sứ quán Việt Nam tại Niu-Di-lân và các chi phí khác theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Kết luận: Khi thực hiện Cấp, cấp lại giấy phép làm việc trong kỳ nghỉ cho công dân Niu-Di-lân cần gửi hồ sơ qua bưu điện hoặc trực tiếp tới Cục Việc làm (Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội). Đồng thời lưu ý các yêu cầu quy định tại Thông tư liên tịch 15/2012/TTLT-BLĐTBXH-BCA-BNG.

Chi tiết trình tự, hồ sơ, mẫu đơn thực hiện xem tại đây:

Cấp, cấp lại giấy phép làm việc trong kỳ nghỉ cho công dân Niu-Di-lân

Liên quan